Pure Capital - Independent asset management

Pure Fixed Income Opportunities - FC Obligatiefonds Gegevens per 29/07/2021

De flexibele aanpak van het obligatair beleggen.

“Gezien de steeds complexere omgeving zijn starre en passieve strategieën niet meer gepast voor de traditionele obligatiebelegger. Met dit compartiment bouwen we de noodzaak in niet alleen het spectrum van mogelijke rendementsbronnen te verruimen alsook dat van decorrelatie in het obligatair universum. Eveneens wordt de allocatie binnen de portefeuille op een actieve manier aangepast in functie van de marktvooruitzichten. Dit gebeurt altijd zeer bewust van de risico’s en met een bijzondere aandacht voor de spreiding van de portefeuille.”      

Jean Philippe Vanderborght
Beheerder van het compartiment, Head of Macroeconomics, Fixed Income Analyst & Fund Manager

 • ISIN code : LU1410420332
 • Risiconiveau (SRRI) : 3
 • Beleggingshorizon : Min. 3 jaar
 • YTD rendement : +1,05%
 • Rendement 1 Dag : -0,06%
 • Netto inventariswaarde op 29/07/2021 : 105,81 €
Gecontacteerd worden voor meer info
Versturen

BEHAALDE RENDEMENTEN

Evolutie van de netto inventariswaarde Gegevens per 29/07/2021

Rendement per kalenderjaar Gegevens per 29/07/2021

Periodiek rendement Gegevens per 29/07/2021

YTD
1M
3M
6M
1Y
3Y
ITD*
+1,05%
+0,19%
+0,61%
+1,01%
+3,27%
+1,56%
+1,17%

Geannualiseerd rendement indien langer dan 1 jaar.

ITD, Inception To Date. Geannualiseerd rendement sinds oprichting per 23/09/2016.

Advies aan de belegger:

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dit fonds biedt geen kapitaalgarantie. Alvorens te beleggen, gelieve altijd het document met Essentiële Beleggersinformatie (KIID) en de prospectus door te nemen.


BESCHRIJVING

Doelstelling en beleggingspolitiek

De doelstelling van het compartiment is een zo hoog mogelijk rendement te behalen op basis van beleggingen op de internationale geld –en obligatiemarkten.

De beleggingspolitiek biedt toegang tot het breedst mogelijke palet van beschikbare opportuniteiten op deze markten zonder enige beperking wat de aard, levensduur, rating of munt van de instrumenten betreft. Het beheer is gebaseerd op een flexibele, dynamische en opportunistische aanpak en besteedt bijzondere aandacht aan de diversificatie (directe lijnen zijn vanzelfsprekend aanwezig maar het gedeelte belegd in fondsen van derden mag hoger zijn dan 10% van de netto activa teneinde een optimale spreiding van de portefeuille te verzekeren).

De allocatie van de portefeuille in de verschillende monetaire - en obligataire marktsegmenten of in de verschillende UCITS categorieën belegd in deze instrumenten, kan beduidend veranderen op basis van de fundamentele analyse van de macro economische en financiële context, waarbij er ook elementen van kwantitatieve analyse in rekening worden gebracht. Op diezelfde manier kunnen er ook aanzienlijke veranderingen optreden qua weging van de geografische allocatie, sectoren, ratings of looptijden. Meer specifiek is er geen enkele beperking wat de obligaties met vaste of vlottende rente betreft, noch qua convertibele of inflatiegelinkte obligaties, verhandelbare schuldinstrumenten of schatkistcertificaten met inbegrip van de groeilanden. 

Het compartiment mag cash of met cash gelijkgestelde instrumenten aanhouden in aanzienlijke proporties, zelfs tot 100% van de netto inventariswaarde.

Risiconiveau (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Typisch lagere rendementen
Minder risico.
Typisch hogere rendementen
Meer risico.

Beleggersprofiel

Het compartiment is bestemd voor beleggers die wensen mee te genieten van de opportuniteiten op de internationale geld- en obligatiemarkten op het gebied van rentevoeten, kredietanalyse en munten.

De belegger beschikt over een beleggingshorizon die langer is dan 3 jaar.

dsc_7515nb.jpg Jean-Philippe Vanderborght Head of Macroeconomics, Fixed Income Analyst & Fund Manager +352/26.39.86.50   jpvanderborght@purecapital.eu Meer over hem weten

KENMERKEN

Kerngegevens

 • Naam : PCFS – Pure Fixed Income Opportunities - FC
 • Fondsencategorie : Obligaties wereldwijd flexibel 
 • ISIN code : LU1410420332
 • Bloomberg ticker : PUREFIF LX Equity
 • Soort van financieel product : Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE)
 • Juridische structuur :  Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht "PCFS"
 • Oprichtingsdatum : 23/09/2016
 • NIW bij start : €100
 • Munt : EUR
 • Referentie index : Geen
 • Aandelenklasse : Kapitalisatie
 • Looptijd: Onbeperkt
 • Aan te raden minimum beleggingshorizon: min 3 jaar
 • Type belegger : Professioneel & Institutioneel
 • Beheersvennootschap : Pure Capital S.A.
 • Auditeur : PwC Luxembourg
 • NIW publicatie : Website, Bloomberg, Morningstar, Beama.be

Kosten

 • Beheerskosten : 0,25%
 • Prestatievergoeding : Geen
 • Lopende kosten (met inbegrip van de beheerskosten) : 0,80%
 • Instapkosten : Max 3%, te bepalen door de verdeler
 • Uitstapkosten : 0%

Inschrijvingen/terugkopen

 • Minimum inschrijving : €5.000.000
 • Cut-off : 10.00 (CET)
 • Waarderingsfrequentie : Dagelijkse NIW
 • Verrekeningsdatum : Max d+3
 • Transfertagent/bewaarbank : RBC Investor Services Bank S.A.
 • Swing pricing: niet van toepassing

BELANGRIJKSTE RISICO’S & VOORDELEN

VOORDELEN

 • In alle marktsituaties (ongeacht de fase van de economische cyclus) uw tegoeden laten groeien op de middellange termijn op de internationale obligatiemarkten;
 • Meegenieten van een ruime toegang tot obligataire oplossingen zonder enige beperking qua index: obligaties met vaste en vlottende rente, staatsobligaties of bedrijfsobligaties, hoogrentende obligaties, convertibele obligaties, hybride obligaties, groeimarktobligaties enz.;
 • Een grote flexibiliteit bij de keuze van instrumenten en bij de allocatie van de portefeuille binnen een strategie die zich aanpast aan de marktomstandigheden;
 • Een brede spreiding van de tegoeden.

RISICO’S 

 • Renterisico: een renteverhoging kan de waarde van de obligaties in de portefeuille doen dalen;
 • Kredietrisico: het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet kan nakomen. Als de kredietwaardigheid van de emittent slechter wordt, kan de waarde van de obligaties of de afgeleide producten gelinkt aan deze emittent dalen;
 • Tegenpartijrisico: het compartiment kan verliezen lijden in geval van faling van een tegenpartij die niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, en dit vooral bij afgeleide producten die OTC (Over The Counter) worden verhandeld;
 • Muntrisico: onzekerheid omtrent de evolutie van de wisselkoers van de aangehouden munten op korte en middellange termijn;
 • Impact van de financieel-technische risico’s: het gebruik van complexe producten zoals afgeleide contracten kan leiden tot grotere schommelingen van de effecten van het compartiment;
 • Risico’s verbonden aan beleggen in CoCo’s: het universum van CoCo’s (Contingent Convertibles) is blootgesteld aan het risico verliezen te moeten slikken, aan schommelingen van de marktwaarde, aan het risico van een trigger, aan het risico van het omzetten naar aandelen enz.;
 • Liquiditeitsrisico: het compartiment belegt in markten die een daling van de liquiditeit kunnen ondergaan. Dergelijke marktomstandigheden kunnen een impact hebben op de prijzen waartegen de beheerder effecten kan aan- of verkopen;
 • Discretionair beheersrisico: gezien de beleggingsstrategie gebaseerd is op onze vooruitzichten inzake de financiële markten, bestaat het risico dat het compartiment niet altijd belegd is in de best presterende markten;
 • Operationeel risico: het risico op fouten of vergissingen door de verschillende personen betrokken bij het beheer, de waardering en/of het bewaren van de activa van het compartiment.

Disclaimer

Alvorens te beleggen in dit fonds, is het aanbevelenswaardig het document met Essentiële Beleggersinformatie (« KIID », Key Investor Information Document) en de prospectus aandachtig te lezen. De KIID, de prospectus, het geauditeerde jaarlijkse rapport alsook het niet-geauditeerde semestrieel rapport zijn beschikbaar op deze website. 

De bovenstaande informatie mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies en is bedoeld voor promotionele doeleinden.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. Rendement kan over de tijd schommelen. Beleggingen in dit fonds zijn onderworpen aan schommelingen van de markten en de belegger loopt het risico dat hij een bedrag terugkrijgt dat lager is dan het bedrag dat hij heeft belegd. De blootstellingen, de wegingen in de portefeuille alsook de beleggingen kunnen naar de toekomst toe veranderen als antwoord op gewijzigde marktomstandigheden en dit naar goeddunken van Pure Capital. Geen enkele garantie wordt gegeven omtrent de beleggingsresultaten. 

De beheerskosten, de kosten en provisies aan de bewaarder van het fonds, evenals alle andere kosten die in overeenstemming met de prospectus aan het fonds in rekening worden gebracht, zijn bij de berekening van de netto-inventariswaarde inbegrepen, en daarnaast ook in de berekening van het rendement.  

De fiscale behandeling van dit product hangt af van de situatie van de belegger.

Welk type belegger bent u ?

Wat is uw woonplaats ?

Wat is uw woonplaats ?