Pure Capital - Independent asset management

Pure Conviction European Equities - IC Aandelenfonds Gegevens per 20/06/2024

Een gediversifieerde portefeuille van Europese aandelen, geselecteerd op hun valuekenmerken, zonder verwijzing naar een benchmark.

"Bedrijven die veel overtollige cash genereren zijn alleen echt interessant voor een langetermijnbelegger als zij een aanzienlijk deel daarvan kunnen herinvesteren in groeiprojecten, nieuwe technologieën, enz. om hun vermogen om cashflow te genereren in stand te houden. De definitie van een valuebedrijf is gebaseerd op twee ideeën: het vermogen om aanzienlijke kasstromen te genereren en het effectieve gebruik van overtollige kasmiddelen in groei-investeringen."

dominique-pro.jpg Dominique Marchese Head of Equities & Fund Manager +352/26.39.86 dmarchese@purecapital.eu Meer over hem weten

BESCHRIJVING

Beleggingsdoelstelling en -beleid

De doelstelling van het compartiment is het maximaliseren van het rendement van een belegging in de Europese aandelenmarkten.

Het compartiment is sterk gediversifieerd en kan beleggen in alle soorten aandelen, zonder enige beperking wat betreft marktkapitalisatie, geografische zones, sectoren, enz.

Onder normale marktomstandigheden belegt het fonds een meerderheid van zijn nettoactiva (ten minste 55%) in aandelen van ondernemingen die hun maatschappelijke zetel of het merendeel van hun inkomsten in Europese landen genereren.

Deze aandelen zijn zorgvuldig geselecteerd op hun valuekenmerken.

De beheerder kan ook zeer selectief en opportunistisch beleggen in bedrijven met een meer uitgesproken "groeiprofiel". De beheerder heeft ook de flexibiliteit om, zij het in mindere mate, te beleggen in aandelen van ondernemingen die gevestigd zijn in of het merendeel van hun inkomsten genereren in Midden- en Oost-Europa, zoals Polen, Tsjechië, Hongarije, Rusland en de landen van het voormalige USSR-blok, maar ook in de mediterrane landen, zoals Turkije, Israël, Egypte en Marokko. Het compartiment wordt actief beheerd en is niet aan een benchmark onderworpen.

Het sub-fonds is geklasseerd onder Artikel 6 van de SFDR-regulering. Het sub-fonds neemt geen belangrijke tegendraadse impactsfactoren op het duurzaamheidscriterium in ogenschouw.

Beleggersprofiel

Het compartiment is geschikt voor beleggers die willen inspelen op de kansen die de Europese aandelenmarkten bieden.

De belegger heeft een beleggingshorizon op lange termijn van meer dan 5 jaar.


PRESTATIES

Belangrijke informatie voor de belegger:

De onderstaande grafiek en rendementen hebben betrekking op voorbije jaren en zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Dit compartiment heeft geen kapitaalbescherming. Lees altijd de PRIIPS-KID en het prospectus voordat u belegt.

De vermelde variatie van de netto-inventariswaarde en de prestatiecijfers houden rekening met de beheerprovisies, de prestatievergoedingen en alle andere kosten die overeenkomstig het prospectus ten laste van het compartiment komen. Zij omvatten geen instapkosten die door de distributeur in rekening kunnen worden gebracht, geen jaarlijks bewaarloon dat door de bewaarder in rekening kan worden gebracht en geen door de belegger verschuldigde belastingen. De vermelde prestatie wordt berekend in EUR, op basis van de eenheidsprijs van het compartiment of de netto-inventariswaarde.

Evolutie van de netto inventariswaarde Gegevens per 20/06/2024

Rendement per kalenderjaar Gegevens per 20/06/2024

Bron : Pure Capital


RISICO'S

Risiconiveau

1
2
3
4
5
6
7
Minder risico.
Meer risico.

Met de synthetische risico-indicator (SRI), overeenkomstig de PRIIPS KID (Key Information Document), kan het risiconiveau van dit product worden beoordeeld in vergelijking met andere producten. Het geeft de kans op verliezen aan in geval van marktbewegingen of als het compartiment niet in staat blijkt om u uit te betalen. Deze indicator rangschikt het risico op een schaal van 1 tot 7. Een lage score wijst op een lager risico, maar mogelijk op een lager rendement. Een hogere score leidt tot een hoger risico, maar mogelijk tot een hoger rendement.

Het aangegeven risiconiveau is geen garantie en kan in de loop van de tijd veranderen. Het gaat er ook van uit dat u het product 5 jaar bijhoudt. Het risico kan aanzienlijk anders zijn als u het product in een vroeg stadium verkoopt en u kunt een lager rendement krijgen.

Belangrijkste risico's

 • Aandelenrisico. Aandelen fluctueren in waarde, soms in functie van factoren die niets te maken hebben met de waarde van de onderliggende bedrijven. Zo kan de beurskoers beïnvloed worden door economische factoren of door marktomstandigheden zoals een algemene beurscorrectie of elementen die specifieke bedrijven betreffen (bv. veranderingen in de winstvooruitzichten).
 • Muntrisico. Onzekerheid omtrent de evolutie van de wisselkoers van de aangehouden munten op korte en middellange termijn.
 • Kredietrisico. Het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet kan nakomen. Als de kredietwaardigheid van de emittent slechter wordt, kan de waarde van de obligaties of de afgeleide producten gelinkt aan deze emittent dalen.
 • Tegenpartijrisico. Het compartiment kan verliezen lijden in geval van faling van een tegenpartij die niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, en dit vooral bij afgeleide producten die OTC (Over The Counter) worden verhandeld.
 • Liquiditeitsrisico. Het compartiment belegt in markten die een daling van de liquiditeit kunnen ondergaan. Dergelijke marktomstandigheden kunnen een impact hebben op de prijzen waartegen de beheerder effecten kan aan- of verkopen.
 • Impact van de financieel-technische risico’s. Het gebruik van complexe producten zoals afgeleide contracten kan leiden tot grotere schommelingen van de effecten van het compartiment.
 • Discretionair beheersrisico. Gezien de beleggingsstrategie gebaseerd is op de verwachte veranderingen in de verschillende markten, bestaat het risico dat het compartiment niet altijd belegd is in de best presterende markten.
 • Operationeel risico. Het risico op fouten of vergissingen door de verschillende personen betrokken bij het beheer, de waardering en/of het bewaren van de activa van het compartiment.
 • Duurzaamheidsrisico. Een onzeker sociaal of milieu event of voorwaarde dewelke, indien het zich voordoet, een significant negatieve impact kan veroorzaken op de activa van het sub-fonds.

KENMERKEN

Details

 • Naam : PCFS – Pure Conviction European Equities - IC
 • Classificatie : Europese « value » aandelen
 • ISIN-code: LU0792499393
 • Bloomberg Ticker: PURECIC LX Equity
 • Type financieel product Instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE)
 • Rechtsvorm: Compartiment van de BEVEK "PCFS" naar Luxemburgs recht
 • Lanceringsdatum: 20/07/2012
 • NIW bij de lancering: €100
 • Valuta: EUR
 • Benchmark: Geen
 • Type deelbewijs: Kapitalisatie
 • Looptijd: Onbeperkte duur
 • Aanbevolen minimale beleggingsperiode: min. 5 jaar
 • Type belegger: Professionele en institutionele beleggers
 • Beheersmaatschappij: Pure Capital S.A., een beheermaatschappij naar Luxemburgs recht
 • Revisor: PwC Luxembourg
 • Publicatie van de NIW: Website, Bloomberg, Morningstar, Beama.be

Kosten

 • Beheerskosten en andere administratieve of exploitatiekosten (waarvan beheerskosten: max. 1.25%) : 2.16%
 • Transactiekosten: 0,06%
 • Prestatievergoedingen: -
 • Instapkosten: Max. 3%, naar keuze van de distributeur
 • Terugkoopkosten: 0%

Inschrijvingen/terugkopen

 • Minimum beleggingsbedrag: €250.000
 • Cut-off : 10.00 (CET)
 • Waarderingsfrequentie: Dagelijkse NIW
 • Betalingsdatum: max. D+3
 • Transferagent / Bewaarder: CACEIS Investor Services Bank S.A.
 • Swing pricing van toepassing: Neen

Disclaimer

Dit is een commercieel bericht. Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het essentiële-informatiedocument (PRIIPS-KID) voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.

Deze zijn gratis verkrijgbaar op aanvraag bij Pure Capital S.A. (tel: +352 26 39 86) of op haar website www.purecapital.eu. De PRIIPS KID is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Het prospectus, het halfjaarverslag en het jaarverslag zijn beschikbaar in het Engels.

De hierboven gepresenteerde informatie vormt geen beleggingsadvies en is bedoeld voor promotionele doeleinden. Het is noch een bindend contractueel document noch een wettelijk verplicht openbaarmakingsdocument, en volstaat niet voor het nemen van een beleggingsbeslissing.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor toekomstige resultaten. De prestaties kunnen schommelen doorheen de tijd. Beleggingen zijn onderhevig aan marktschommelingen en het is mogelijk dat de belegger minder terugkrijgt dan hij heeft belegd. De blootstellingen, allocaties en beleggingen kunnen in de toekomst variëren als reactie op verschillende marktomstandigheden naar goeddunken van Pure Capital. Er kan geen garantie worden gegeven dat de beleggingsdoelstellingen zullen worden bereikt.

De beheers- en bewaarkosten, evenals alle andere kosten die overeenkomstig het prospectus ten laste van het compartiment komen, worden opgenomen in de berekening van de netto-inventariswaarde en dus van de prestaties.

De rekeninghouder kan een jaarlijks bewaarloon in rekening brengen. Dat verschilt van instelling tot instelling. Om dit te weten te komen, moet u erachter vragen.

De fiscale behandeling van dit product hangt af van de toestand van de belegger. In België bijvoorbeeld kan de fiscale behandeling als volgt zijn:

 • Taks op beursverrichtingen (TOB): geen bij instap, 1,32% bij uitstap alleen voor kapitalisatiedeelbewijzen, met een maximum van € 4.000

Beleggers kunnen informatie over hun rechten vinden op https://www.purecapital.eu/legal.html. Een samenvatting is beschikbaar in het Engels en het Frans.

Eventuele klachten of vorderingen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de maatschappelijke zetel van de vennootschap: Pure Capital S.A., 2 rue d'Arlon, L-8399 Windhof, Groothertogdom Luxemburg, ter attentie van de heer Thierry Léonard, Managing Partner. Indien de behandeling van deze klachten door de interne dienst de belegger niet tevreden stelt, kunnen zij voor België worden voorgelegd aan de Ombudsfin, Ombudsman Financiële Diensten, North Gate II, Koning Albert II-laan, nr. 8 bus 2, 1000 Brussel, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be schriftelijk of via het online klachtenformulier http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

Pure Capital S.A. kan overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU besluiten de verhandeling van haar instellingen voor collectieve belegging stop te zetten.

Gecontacteerd worden voor meer info
Versturen

Welk type belegger bent u ?

Wat is uw woonplaats ?

Wat is uw woonplaats ?