Pure Capital - Independent asset management

Pure Europe Small & Mid Cap Equities - RC Aandelenfonds Gegevens per 29/07/2021

Een selectie van kleine en middelgrote beurskapitalisaties, een strikt beheer volgens de leidmotieven: “groei – kwaliteit – waardering”.

“Beleggen in het aantrekkelijke segment van kleine en middelgrote Europese ondernemingen kan valkuilen inhouden, zoals groei met mode-effecten verwarren of niet genoeg attent zijn wat de waardering betreft. In dit compartiment weerhouden we bedrijven met een lange termijn groeiverhaal waarvan we de kwaliteit beoordelen op basis van de vrije kasstroom, wat voor ons een cruciaal element is. Ook moeten deze bedrijven een redelijke waardering bieden. Door een stricte aan-en verkoopdiscipline in de portefeuille te hanteren, kunnen we ook het verschil maken.”      

Jean-Mickaël Dos Santos
Beheerder van het compartiment, Small & Mid Cap Equity Analyst & Fund Manager 

 • ISIN code : LU1410419839
 • Risiconiveau (SRRI) : 6*
 • Beleggingshorizon : Min. 5 jaar
 • YTD rendement : +15,1%
 • Rendement 1 Dag : +1,05%
 • Netto inventariswaarde op 29/07/2021 : 121,57 €
Gecontacteerd worden voor meer info
Versturen

* De synthetische risico-indicator (« SRRI », Synthetic Risk and Reward Indicator) klasseert het risico van de belegging op een schaal van 1 tot 7. Dat is gebaseerd op historische gegevens inzake volatiliteit. Een lage score duidt op een lager risico maar ook op een potentieel lager rendement. Een hogere score leidt tot een hoger risico maar ook tot een potentieel hoger rendement. De laagste risicoscore (risico 1) betekent niet dat de belegging risicoloos is. De aangegeven risicocategorie houdt geen waarborg in en kan evolueren met de tijd.


BEHAALDE RENDEMENTEN

Evolutie van de netto inventariswaarde Gegevens per 29/07/2021

Rendement per kalenderjaar Gegevens per 29/07/2021

Periodiek rendement Gegevens per 29/07/2021

YTD
1M
3M
6M
1Y
3Y
ITD*
+15,1%
+1,9%
+2,02%
+13,76%
+35,88%
+3,22%
+4,11%

Geannualiseerd rendement indien langer dan 1 jaar; cumulatief rendement indien korter dan 1 jaar.

ITD, Inception To Date. Geannualiseerd rendement sinds oprichting per 23/09/2016.

Bron : Pure Capital

Advies aan de belegger:

De hoger weergegeven grafiek alsook de vermelde rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Dit fonds biedt geen kapitaalgarantie. Alvorens te beleggen, gelieve altijd het document met Essentiële Beleggersinformatie (KIID) en de prospectus door te nemen.

De evolutie van de netto-inventariswaarde alsook de vermelde rendementen houden rekening met de beheerskosten, de prestatievergoedingen alsook alle andere kosten die in het fonds worden verrekend in lijn met de prospectus. Zijn niet inbegrepen de eventuele instapkosten die door de verdeler worden ingehouden, noch het jaarlijkse bewaarloon dat door de bewaarnemingsbank kan worden genomen, noch de belastingen van toepassing en ten laste van de belegger. De weergegeven rendementen worden berekend in EUR, op basis van de netto-inventariswaarde ("NIW").


BESCHRIJVING

Doelstelling en beleggingspolitiek

De doelstelling van het compartiment is het behalen van een zo hoog mogelijk rendement op de lange termijn (minimum 5 jaar) via een actieve selectie van aandelen van kleine en middelgrote bedrijven en dit voornamelijk in Europa.

Alhoewel het geenszins de bedoeling is de index te copiëren, streeft de beheerder ernaar een beter rendement te behalen dan de index STOXX Europe Small 200 Net Return over de aanbevolen beleggingshorizon van vijf jaar.

Onder normale marktomstandigheden zal het compartiment een duidelijke meerderheid van tenminste 55% van zijn de netto-activa beleggen in kleine en middelgrote bedrijven die gedomicilieerd zijn in of de meeste van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren in Europese landen. De beheerder kan ook opportunistisch en sporadisch beleggen in Noord-Amerikaanse aandelen (VS en Canada) voor maximum 15% van de netto activa. 

Beleggersprofiel

Het compartiment is bestemd voor beleggers die wensen mee te genieten van de opportuniteiten geboden door de kleine en middelgrote Europese bedrijven.

De belegger heeft een lange termijnhorizon (minstens 5 jaar). 

Pure Capital vestigt er de aandacht van de belegger op dat deze strategie belegt in bedrijven met een kleinere beurscapitalisatie, wat inhoudt dat de liquiditeit ervan soms beperkter kan zijn.

Risiconiveau (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Typisch lagere rendementen
Minder risico.
Typisch hogere rendementen
Meer risico.
dsc_7352nb.jpg Jean-Mickaël Dos Santos Small & Mid-Cap Equities Analyst & Fund Manager +352/26.39.86.64   jmdossantos@purecapital.eu Meer over hem weten

KENMERKEN

Kerngegevens

 • Naam : PCFS – Pure Europe Small & Mid Cap Equities - RC
 • Fondsencategorie : Aandelen Europa Small & Mid Cap
 • ISIN code : LU1410419839
 • Bloomberg ticker : PURESMR LX Equity
 • Soort van financieel product : Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE)
 • Juridische structuur :  Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht "PCFS"
 • Oprichtingsdatum : 23/09/2016
 • NIW bij start : €100
 • Munt : EUR
 • Referentie-index : STOXX Europe Small 200 Net Return
 • Aandelenklasse : Kapitalisatie
 • Looptijd: Onbeperkt
 • Aan te raden minimum beleggingshorizon: Min 5 jaar
 • Type belegger : Particuliere beleggers, individuen en rechtspersonen
 • Beheersvennootschap : Pure Capital S.A.
 • Auditeur : PwC Luxembourg
 • NIW publicatie : Website, Bloomberg, Morningstar, Beama.be

Kosten

 • Beheerskosten : 1,25%
 • Prestatievergoeding : 10% van het rendement over de benckmark (de Stoxx Europe Small 200 Net Return Index), met High Water Mark
 • Lopende kosten (met inbegrip van de beheerskosten): 2,06%
 • Instapkosten : Max 3%, te bepalen door de verdeler
 • Uitstapkosten : 0%

Inschrijvingen/terugkopen

 • Minimum inschrijving : €100
 • Cut-off : 10.00 (CET)
 • Waarderingsfrequentie : Dagelijkse NIW
 • Verrekeningsdatum : Max d+3
 • Transfertagent/bewaarbank : RBC Investor Services Bank S.A.
 • Swing pricing: niet van toepassing

BELANGRIJKSTE RISICO’S & VOORDELEN

VOORDELEN

 • Meegenieten van het lange termijnrendement dat de kleine en middelgrote Europese bedrijven bieden zonder sectorbeperkingen;
 • Een actief beheer dat tot doel heeft een zo hoog mogelijk rendement te behalen op het segment van de kleine en middelgrote Europese beurskapitalisaties. De beheerder verbergt zich dus niet achter een index;
 • Een strict beleggingsproces dat stoelt op de volgende criteria: groei, kwaliteit, valorisatie en discipline in de verkoopspolitiek;
 • Toegang tot een gespreide aandelenportefeuille.

RISICO’S

 • Aandelenrisico: aandelen fluctueren in waarde, soms in functie van factoren die niets te maken hebben met de waarde van de onderliggende bedrijven. Zo kan de beurskoers beïnvloed worden door economische factoren of door marktomstandigheden zoals een algemene beurscorrectie of elementen die specifieke bedrijven betreffen (bv. veranderingen in de winstvooruitzichten); 
 • Risico verbonden aan beleggingen in kleine en middelgrote bedrijven: deze bedrijven met een kleine beurscapitalisatie hebben een groter stijgingspotentieel maar houden ook meer gevaren in dan wat het geval is voor grotere bedrijven;
 • Kredietrisico: het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet kan nakomen;
 • Tegenpartijrisico: het compartiment kan verliezen lijden in geval van faling van een tegenpartij die niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, en dit vooral bij afgeleide producten die OTC (Over The Counter) worden verhandeld;
 • Liquiditeitsrisico: het compartiment belegt in markten die een daling van de liquiditeit kunnen ondergaan. Dergelijke marktomstandigheden kunnen een impact hebben op de prijzen waartegen de beheerder effecten kan aan- of verkopen;
 • Impact van de financieel-technische risico’s: het gebruik van complexe producten zoals afgeleide contracten kan leiden tot grotere schommelingen van de effecten van het compartiment;
 • Muntrisico: onzekerheid omtrent de evolutie van de wisselkoers van de aangehouden munten op korte en middellange termijn;
 • Discretionair beheersrisico: gezien de beleggingsstrategie gebaseerd is op de verwachte veranderingen in de verschillende markten, bestaat het risico dat het compartiment niet altijd belegd is in de best presterende markten;
 • Operationeel risico: het risico op fouten of vergissingen door de verschillende personen betrokken bij het beheer, de waardering en/of het bewaren van de activa van het compartiment.

Disclaimer

Alvorens te beleggen in dit fonds, is het aanbevelenswaardig het document met Essentiële Beleggersinformatie (« KIID », Key Investor Information Document) en de prospectus aandachtig te lezen. De KIID, de prospectus, het geauditeerde jaarlijkse rapport alsook het niet-geauditeerde semestrieel rapport zijn beschikbaar op deze website. 

De bovenstaande informatie mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies en is bedoeld voor promotionele doeleinden.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. Rendement kan over de tijd schommelen. Beleggingen in dit fonds zijn onderworpen aan schommelingen van de markten en de belegger loopt het risico dat hij een bedrag terugkrijgt dat lager is dan het bedrag dat hij heeft belegd. De blootstellingen, de wegingen in de portefeuille alsook de beleggingen kunnen naar de toekomst toe veranderen als antwoord op gewijzigde marktomstandigheden en dit naar goeddunken van Pure Capital. Geen enkele garantie wordt gegeven omtrent de beleggingsresultaten. 

De beheerskosten, de kosten en provisies aan de bewaarder van het fonds, evenals alle andere kosten die in overeenstemming met de prospectus aan het fonds in rekening worden gebracht, zijn bij de berekening van de netto-inventariswaarde inbegrepen, en daarnaast ook in de berekening van het rendement. 

Een jaarlijks bewaarloon kan worden afgehouden door de depositobank en kan variëren van bank tot bank. Voor nadere informatie, gelieve contact op te nemen met de betreffende bank. 

De fiscale behandeling van dit product hangt af van de situatie van de belegger. In België met name: 

 • Taks op beursverrichtingen (TOB) : niet van toepassing bij instap, 1,32% bij uitstap uitsluitend voor kapitalisatiedeelbewijzen met een maximum van 4.000€. 

Eventuele klachten kan u schriftelijk richten aan de hoofdzetel van de beheersvennootschap : Pure Capital S.A., 2 rue d’Arlon, L-8399 Windhof, Groot-hertogdom Luxemburg ter attentie van de heer Thierry Léonard, Managing Partner. 
Voor Belgische beleggers: indien uw klacht niet behandeld is op een manier die u tevreden stelt kan u ook met uw klacht terecht bij Ombudsfin (ombudsdienst voor financiële diensten), North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, tel.: +32 2 545 77 70, fax: +32 2 545 77 79, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be schriftelijk of via het online formulier beschikbaar op http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/.

Welk type belegger bent u ?

Wat is uw woonplaats ?

Wat is uw woonplaats ?