Pure Capital - Independent asset management

Pure Wealth - CCC Fonds mixte flexible (0-50% actions) Gegevens per 29/07/2021

Een globaal multi-activafonds, een flexibel en gediversifieerd vermogensbeheer.

“We hebben een absoluut rendement op de lange termijn voor ogen, onafhankelijk van de marktschommelingen en dat dankzij een flexibele aanpak gestoeld op fundamentele analyse. Ons beheer is gebouwd op overtuigingen –die soms tegendraads kunnen zijn- maar terzelfdertijd wensen we ons voortdurend in vraag te stellen. Als belangrijkste drijfveren van het rendement vermelden we de aandelen, het ganse obligatiespectrum evenals de munten.”      

Patrick Vander Eecken
Beheerder van het fonds, co-Founder & Managing Partner 

 • ISIN code : LU0649641940
 • Risiconiveau (SRRI) : 4
 • Beleggingshorizon : 3 à 5 jaar
 • YTD rendement : +6,53%
 • Rendement 1 Dag : +0,13%
 • Netto inventariswaarde op 29/07/2021 : 112,47 €
Gecontacteerd worden voor meer info
Versturen

* De synthetische risico-indicator (« SRRI », Synthetic Risk and Reward Indicator) klasseert het risico van de belegging op een schaal van 1 tot 7. Dat is gebaseerd op historische gegevens inzake volatiliteit. Een lage score duidt op een lager risico maar ook op een potentieel lager rendement. Een hogere score leidt tot een hoger risico maar ook tot een potentieel hoger rendement. De laagste risicoscore (risico 1) betekent niet dat de belegging risicoloos is. De aangegeven risicocategorie houdt geen waarborg in en kan evolueren met de tijd.


BEHAALDE RENDEMENTEN

Evolutie van de netto inventariswaarde Gegevens per 29/07/2021

Rendement per kalenderjaar Gegevens per 29/07/2021

Periodiek rendement Gegevens per 29/07/2021

YTD
1M
3M
6M
1Y
ITD*
+6,53%
+0,47%
+1,83%
+6,57%
+13,2%
+6,95%

Bron : Pure Capital

Advies aan de belegger:

De hoger weergegeven grafiek alsook de vermelde rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Dit fonds biedt geen kapitaalgarantie. Alvorens te beleggen, gelieve altijd het document met Essentiële Beleggersinformatie (KIID, Key Investor Information Document) en de prospectus door te nemen.

De evolutie van de netto-inventariswaarde alsook de vermelde rendementen houden rekening met de beheerskosten, de prestatievergoedingen alsook alle andere kosten die in het fonds worden verrekend in lijn met de prospectus. Zijn niet inbegrepen de eventuele instapkosten die door de verdeler worden ingehouden, noch het jaarlijkse bewaarloon dat door de bewaarnemingsbank kan worden genomen, noch de belastingen van toepassing en ten laste van de belegger. De weergegeven rendementen worden berekend in EUR, op basis van de netto-inventariswaarde ("NIW").


BESCHRIJVING

Doelstelling en beleggingspolitiek

De eerste doelstelling van het compartiment is de belegger een absoluut rendement te verzekeren onafhankelijk van de marktschommelingen. 

De beleggingspolitiek omvat een doorgedreven risicodiversificatie. Op basis van een fundamentele analyse van de macro-economische omgeving, heeft Pure Capital de mogelijkheid de allocatie tussen de verschillende activaklassen substantieel te kunnen veranderen. Zo vertalen zich veranderingen in de geografische-, sectoriële-, rating- en looptijdenallocatie in aanzienlijke schommelingen van de wegingen. Meer specifiek zal tot maximum 50% van de activa van het compartiment direct of indirect blootgesteld zijn aan de beurzen.  Er zijn geen limieten van toepassing op obligaties met vaste of vlottende rente , convertibele obligaties of inflatiegelinkte obligaties, overdraagbaar schuldpapier of schatkistcertificaten. In welbepaalde situaties kan het compartiment in aanzienlijke mate cash of vergelijkbaar papier aanhouden.

Beleggersprofiel

Het compartiment is bestemd voor elke belegger die een graantje wenst mee te pikken van de opportuniteiten geboden door de internationale markten op vlak van aandelen, obligaties, munten en grondstoffen. Het compartiment stelt als doel een positief reëel rendement te behalen over een periode van meer dan drie jaar, ongeacht de marktschommelingen.

De belegger beschikt over een middellange beleggingshorizon (3 tot 5 jaar).

Risiconiveau (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Typisch lagere rendementen
Minder risico.
Typisch hogere rendementen
Meer risico.
Patrick Vander Eecken Patrick Vander Eecken, co-founder Chief Investment Officer +352/26.39.86.53   pvandereecken@purecapital.eu Meer over hem weten

KENMERKEN

Kerngegevens

 • Naam : PCFS – Pure Wealth - CCC
 • Fondsencategorie : Flexibele asset allocatie - Wereldwijd
 • ISIN code : LU0649641940
 • Bloomberg ticker : PUREWCC LX Equity
 • Soort van financieel product : Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE)
 • Juridische structuur :  Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht "PCFS"
 • Oprichtingsdatum : 30/10/2019
 • NIW bij start : €100
 • Munt : EUR
 • Referentie-index : Geen
 • Aandelenklasse : Kapitalisatie
 • Looptijd: Onbeperkt
 • Aan te raden minimum beleggingshorizon: 3 tot 5 jaar
 • Type belegger : Particuliere beleggers, individuen en rechtspersonen
 • Beheersvennootschap : Pure Capital S.A.
 • Auditeur : PwC Luxembourg
 • NIW publicatie : Website, Bloomberg, Morningstar, Beama.be

Kosten

 • Beheerskosten : 0,75% (geen retrocessie mag aan de distributeur betaald worden)
 • Prestatievergoeding : Geen
 • Lopende kosten (met inbegrip van de beheerskosten) : 1,18%
 • Instapkosten : Max 3%, te bepalen door de verdeler
 • Uitstapkosten : 0%

Inschrijvingen/terugkopen

 • Minimum inschrijving : €100
 • Cut-off : 10.00 (CET)
 • Waarderingsfrequentie : Dagelijkse NIW
 • Verrekeningsdatum : Max d+3
 • Transfertagent/bewaarbank : RBC Investor Services Bank S.A.
 • Swing pricing: niet van toepassing

BELANGRIJKSTE RISICO’S & VOORDELEN

VOORDELEN

 • Uw vermogen laten groeien op de middellange tot lange termijn in alle marktomstandigheden dankzij het flexibel sturen van de allocatie tussen de verschillende activaklassen;
 • Een hoog niveau van diversificatie in een groot aantal individuele effecten;
 • Enerzijds de schommelingen van het vermogen en het risico op verlies zo veel mogelijk beperken en anderzijds het potentieel van stijgende markten zo goed mogelijk benutten;
 • Ervaring van het beheersteam, rijke uitwisseling van ideeën en beslissingen op permanente basis.

RISICO’S

 • Aandelenrisico: aandelen fluctueren in waarde, soms in functie van factoren die niets te maken hebben met de waarde van de onderliggende bedrijven. Zo kan de beurskoers beïnvloed worden door economische factoren of door marktomstandigheden zoals een algemene beurscorrectie of elementen die specifieke bedrijven betreffen (bv. veranderingen in de winstvooruitzichten); 
 • Renterisico: een renteverhoging kan de waarde van de obligaties in de portefeuille doen dalen;
 • Kredietrisico: het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet kan nakomen. Als de kredietwaardigheid van de emittent slechter wordt, kan de waarde van de obligaties of de afgeleide producten gelinkt aan deze emittent dalen;
 • Tegenpartijrisico: het compartiment kan verliezen lijden in geval van faling van een tegenpartij die niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, en dit vooral bij afgeleide producten die OTC (Over The Counter) worden verhandeld;
 • Muntrisico: onzekerheid omtrent de evolutie van de wisselkoers van de aangehouden munten op korte en middellange termijn;
 • Impact van de financieel-technische risico’s: het gebruik van complexe producten zoals afgeleide contracten kan leiden tot grotere schommelingen van de effecten van het compartiment;
 • Risico’s verbonden aan beleggen in CoCo’s: het universum van CoCo’s (Contingent Convertibles) is blootgesteld aan het risico verliezen te moeten slikken, aan schommelingen van de marktwaarde, aan het risico van een trigger, aan het risico van het omzetten naar aandelen enz.;
 • Liquiditeitsrisico: het compartiment belegt in markten die een daling van de liquiditeit kunnen ondergaan. Dergelijke marktomstandigheden kunnen een impact hebben op de prijzen waartegen de beheerder effecten kan aan- of verkopen;
 • Discretionair beheersrisico: gezien de beleggingsstrategie gebaseerd is op onze vooruitzichten inzake de financiële markten, bestaat het risico dat het compartiment niet altijd belegd is in de best presterende markten;
 • Operationeel risico: het risico op fouten of vergissingen door de verschillende personen betrokken bij het beheer, de waardering en/of het bewaren van de activa van het compartiment.

Disclaimer

Alvorens te beleggen in dit fonds, is het aanbevelenswaardig het document met Essentiële Beleggersinformatie (« KIID », Key Investor Information Document) en de prospectus aandachtig te lezen. De KIID, de prospectus, het geauditeerde jaarlijkse rapport alsook het niet-geauditeerde semestrieel rapport zijn beschikbaar op deze website. 

De bovenstaande informatie mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies en is bedoeld voor promotionele doeleinden.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. Rendement kan over de tijd schommelen. Beleggingen in dit fonds zijn onderworpen aan schommelingen van de markten en de belegger loopt het risico dat hij een bedrag terugkrijgt dat lager is dan het bedrag dat hij heeft belegd. De blootstellingen, de wegingen in de portefeuille alsook de beleggingen kunnen naar de toekomst toe veranderen als antwoord op gewijzigde marktomstandigheden en dit naar goeddunken van Pure Capital. Geen enkele garantie wordt gegeven omtrent de beleggingsresultaten. 

De beheerskosten, de kosten en provisies aan de bewaarder van het fonds, evenals alle andere kosten die in overeenstemming met de prospectus aan het fonds in rekening worden gebracht, zijn bij de berekening van de netto-inventariswaarde inbegrepen, en daarnaast ook in de berekening van het rendement. 

Een jaarlijks bewaarloon kan worden afgehouden door de depositobank en kan variëren van bank tot bank. Voor nadere informatie, gelieve contact op te nemen met de betreffende bank. 

De fiscale behandeling van dit product hangt af van de situatie van de belegger. In België met name: 

 • Roerende voorheffing : meer dan 10% van de netto activa van dit compartiment zijn belegd in schuldpapier. Een belastingvoet van 30% op inkomsten afkomstig van schuldpapier wordt gehanteerd; 
 • Taks op beursverrichtingen (TOB) : niet van toepassing bij instap, 1,32% bij uitstap uitsluitend voor kapitalisatiedeelbewijzen met een maximum van 4.000€. 

Eventuele klachten kan u schriftelijk richten aan de hoofdzetel van de beheersvennootschap : Pure Capital S.A., 2 rue d’Arlon, L-8399 Windhof, Groot-hertogdom Luxemburg, ter attentie van de heer Thierry Léonard, Managing Partner. 
Voor Belgische beleggers: indien uw klacht niet behandeld is op een manier die u tevreden stelt kan u ook met uw klacht terecht bij Ombudsfin (ombudsdienst voor financiële diensten), North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, tel.: +32 2 545 77 70, fax: +32 2 545 77 79, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be schriftelijk of via het online formulier beschikbaar op http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/.

Welk type belegger bent u ?

Wat is uw woonplaats ?

Wat is uw woonplaats ?