Pure Capital - Independent asset management

Pure Conviction International Equities - IC Aandelenfonds Gegevens per 29/06/2022

Een gespreide portefeuille van internationale aandelen die gekozen werden op basis van hun “waarde” kenmerken, los van welke benchmark dan ook.

“De bedrijven die veel vrije kasstroom voortbrengen, zijn maar interessant voor de lange termijnbelegger indien een groot deel van die cash aan het werk wordt gezet in groeiprojecten, nieuwe technologieën enz. Dat zal het bedrijf toelaten toekomstige kasstromen te blijven voortbrengen. Daarom gaat het in onze definitie van een waardeaandeel vooral om de capaciteit belangrijke kasstromen voort te brengen en het goed inzetten van de overtollige kasstromen in groeiprojecten”      

Dominique Marchese
Beheerder van het compartiment, Head of Equities & Fund Manager 

 • ISIN code : LU0978656477
 • Risiconiveau (SRRI) : 6*
 • Beleggingshorizon : Min. 5 jaar
 • YTD rendement : -10,95%
 • Rendement 1 Dag : -0,57%
 • Netto inventariswaarde op 29/06/2022 : 160,20 €
Gecontacteerd worden voor meer info
Versturen

* De synthetische risico-indicator (« SRRI », Synthetic Risk and Reward Indicator) klasseert het risico van de belegging op een schaal van 1 tot 7. Dat is gebaseerd op historische gegevens inzake volatiliteit. Een lage score duidt op een lager risico maar ook op een potentieel lager rendement. Een hogere score leidt tot een hoger risico maar ook tot een potentieel hoger rendement. De laagste risicoscore (risico 1) betekent niet dat de belegging risicoloos is. De aangegeven risicocategorie houdt geen waarborg in en kan evolueren met de tijd.


BEHAALDE RENDEMENTEN

Evolutie van de netto inventariswaarde Gegevens per 29/06/2022

Rendement per kalenderjaar Gegevens per 29/06/2022

Periodiek rendement Gegevens per 29/06/2022

YTD
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
ITD*
-10,95%
-7,89%
-8,63%
-11,17%
-6,61%
+3,73%
+3,44%
+5,66%

Geannualiseerd rendement indien langer dan 1 jaar; cumulatief rendement indien korter dan 1 jaar.

ITD, Inception To Date. Geannualiseerd rendement sinds oprichting per 11/12/2013.

Bron : Pure Capital

Advies aan de belegger:

De hoger weergegeven grafiek alsook de vermelde rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Dit fonds biedt geen kapitaalgarantie. Alvorens te beleggen, gelieve altijd het document met Essentiële Beleggersinformatie (KIID) en de prospectus door te nemen.

De evolutie van de netto-inventariswaarde alsook de vermelde rendementen houden rekening met de beheerskosten, de prestatievergoedingen alsook alle andere kosten die in het fonds worden verrekend in lijn met de prospectus. Zijn niet inbegrepen de eventuele instapkosten die door de verdeler worden ingehouden, noch het jaarlijkse bewaarloon dat door de bewaarnemingsbank kan worden genomen, noch de belastingen van toepassing en ten laste van de belegger. De weergegeven rendementen worden berekend in EUR, op basis van de netto-inventariswaarde ("NIW").


BESCHRIJVING

Doelstelling en beleggingspolitiek

De doelstelling van het compartiment is een zo hoog mogelijk rendement te behalen op beleggingen in de internationale beurzen.

De beleggingspolitiek past het principe van “waarde-” beleggen toe. De aandelen worden nauwgezet gekozen voor hun zogenoemde “waarde-” kenmerken, die de beheerder definieert op basis van de voortgebrachte vrije kasstromen (=free cash flows) en de sterkte van de balans. De beheerder kan ook op een heel selectieve en opportunistische manier beleggen in “groei-” bedrijven. De beleggingspolitiek neemt ook de principes van risicospreiding in beschouwing, een grondig proces van portefeuille opbouw alsook een hoog niveau van flexibiliteit en reactiviteit inzake de beleggingsbeslissingen.

In normale marktomstandigheden zal het compartiment een duidelijke meerderheid - met name ten minste 55% - van zijn totale activa beleggen in aandelen van ondernemingen die gedomicilieerd zijn of het belangrijkste deel van hun activiteiten ontplooien in OESO landen en dit zonder enige beperking in termen van beurskapitalisatie of sector.

Beleggersprofiel

Het compartiment is geschikt voor elke belegger die wenst mee te genieten van de opportuniteiten die geboden worden door de internationale aandelenmarkten.

De belegger heeft een lange termijnhorizon voor ogen (meer dan 5 jaar).

Risiconiveau (SRRI)

1
2
3
4
5
6
7
Typisch lagere rendementen
Minder risico.
Typisch hogere rendementen
Meer risico.
dsc_7149nb.jpg Dominique Marchese Head of Equities & Fund Manager +352/26.39.86 dmarchese@purecapital.eu Meer over hem weten

KENMERKEN

Kerngegevens

 • Naam : PCFS – Pure Conviction International Equities - IC
 • Fondsencategorie : Internationale waardeaandelen
 • ISIN code : LU0978656477
 • Bloomberg ticker : PUREIIC LX Equity
 • Soort van financieel product : Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE)
 • Juridische structuur :  Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht "PCFS"
 • Oprichtingsdatum : 11/12/2013
 • NIW bij start : €100
 • Munt : EUR
 • Referentie-index : Geen
 • Aandelenklasse : Kapitalisatie
 • Looptijd: Onbeperkt
 • Aan te raden minimum beleggingshorizon: Min 5 jaar
 • Type belegger : Professioneel & Institutioneel
 • Beheersvennootschap : Pure Capital S.A.
 • Auditeur : PwC Luxembourg
 • NIW publicatie : Website, Bloomberg, Morningstar, Beama.be

Kosten

 • Beheerskosten : 0,50%
 • Prestatievergoeding : 10% van de outperformance boven de hurdle van 7%, met High Water Mark
 • Lopende kosten (met inbegrip van de beheerskosten) : 1,02%
 • Instapkosten : Max 3%, te bepalen door de verdeler
 • Uitstapkosten : 0%

Inschrijvingen/terugkopen

 • Minimum inschrijving : €250.000
 • Cut-off : 10.00 (CET)
 • Waarderingsfrequentie : Dagelijkse NIW
 • Verrekeningsdatum : Max d+3
 • Transfertagent/bewaarbank : RBC Investor Services Bank S.A.
 • Swing pricing: niet van toepassing

BELANGRIJKSTE RISICO’S & VOORDELEN

VOORDELEN

 • Meegenieten van het potentiële lange termijnrendement op de internationale beurzen doorheen alle beurskapitalisaties, geografische zones en sectoren;
 • Een actief beheer onderbouwd door overtuigingen;
 • Strikt beleggingsproces gebaseerd op een diepgaande analyse van de fundamenten van de bedrijven en meer in het bijzonder een systematische analyse van hun capaciteit belangrijke kasstromen voort te brengen. Die vrije kasstromen zijn van belang om de aandeelhouder te vergoeden in de vorm van dividenden of van inkoop van eigen aandelen, alsook om de noden van het bedrijf inzake groei-investeringen, overnames of ook een gedeeltelijke schuldterugbetaling te dekken;
 • Gevorderde definitie van de « value »* kenmerken gezien ze volgende criteria toevoegt: de capaciteit om aanzienlijke vrije kasstromen voort te brengen en het goede gebruik ervan om te investeren in groeiprojecten;
 • Belegging in goed geleide bedrijven die een reële lange termijnvisie hebben;
 • Ervaring van de beheerder in het “waarde beleggen” (= value investing)*.

* Value: kenmerkt een beursgenoteerd bedrijf waarvan de beurswaarde lage verwachtingen van de beleggers weerspiegelt inzake groei van het zakencijfers en/of van de winst. Men spreekt van een "value stock". Zo duidt de term "value investing" op een beleggingsstijl die het accent legt op dat soort bedrijven.

RISICO’S

 • Aandelenrisico: aandelen fluctueren in waarde, soms in functie van factoren die niets te maken hebben met de waarde van de onderliggende bedrijven. Zo kan de beurskoers beïnvloed worden door economische factoren of door marktomstandigheden zoals een algemene beurscorrectie of elementen die specifieke bedrijven betreffen (bv. veranderingen in de winstvooruitzichten); 
 • Muntrisico: onzekerheid omtrent de evolutie van de wisselkoers van de aangehouden munten op korte en middellange termijn;
 • Kredietrisico: het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet kan nakomen. Als de kredietwaardigheid van de emittent slechter wordt, kan de waarde van de obligaties of de afgeleide producten gelinkt aan deze emittent dalen;
 • Tegenpartijrisico: het compartiment kan verliezen lijden in geval van faling van een tegenpartij die niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, en dit vooral bij afgeleide producten die OTC (Over The Counter) worden verhandeld;
 • Liquiditeitsrisico: het compartiment belegt in markten die een daling van de liquiditeit kunnen ondergaan. Dergelijke marktomstandigheden kunnen een impact hebben op de prijzen waartegen de beheerder effecten kan aan- of verkopen;
 • Impact van de financieel-technische risico’s: het gebruik van complexe producten zoals afgeleide contracten kan leiden tot grotere schommelingen van de effecten van het compartiment;
 • Discretionair beheersrisico: gezien de beleggingsstrategie gebaseerd is op de verwachte veranderingen in de verschillende markten, bestaat het risico dat het compartiment niet altijd belegd is in de best presterende markten; 
 • Operationeel risico: het risico op fouten of vergissingen door de verschillende personen betrokken bij het beheer, de waardering en/of het bewaren van de activa van het compartiment.

Disclaimer

Alvorens te beleggen in dit fonds,is het aanbevelenswaardig het document met Essentiële Beleggersinformatie (« KIID », Key Investor Information Document) en de prospectus aandachtig te lezen. De KIID, de prospectus, het geauditeerde jaarlijkse rapport alsook het niet-geauditeerde semestrieel rapport zijn beschikbaar op deze website. 

De bovenstaande informatie mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies en is bedoeld voor promotionele doeleinden.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. Rendement kan over de tijd schommelen. Beleggingen in dit fonds zijn onderworpen aan schommelingen van de markten en de belegger loopt het risico dat hij een bedrag terugkrijgt dat lager is dan het bedrag dat hij heeft belegd. De blootstellingen, de wegingen in de portefeuille alsook de beleggingen kunnen naar de toekomst toe veranderen als antwoord op gewijzigde marktomstandigheden en dit naar goeddunken van Pure Capital. Geen enkele garantie wordt gegeven omtrent de beleggingsresultaten. 

De beheerskosten, de kosten en provisies aan de bewaarder van het fonds, evenals alle andere kosten die in overeenstemming met de prospectus aan het fonds in rekening worden gebracht, zijn bij de berekening van de netto-inventariswaarde inbegrepen, en daarnaast ook in de berekening van het rendement. 

Een jaarlijks bewaarloon kan worden afgehouden door de depositobank en kan variëren van bank tot bank. Voor nadere informatie, gelieve contact op te nemen met de betreffende bank. 

De fiscale behandeling van dit product hangt af van de situatie van de belegger. In België met name: 

 • Taks op beursverrichtingen (TOB) : niet van toepassing bij instap, 1,32% bij uitstap uitsluitend voor kapitalisatiedeelbewijzen met een maximum van 4.000€. 

Eventuele klachten kan u schriftelijk richten aan de hoofdzetel van de beheersvennootschap : Pure Capital S.A., 2 rue d’Arlon, L-8399 Windhof, Groot-hertogdom Luxemburg ter attentie van de heer Guy Pourveur, Managing Partner. Voor Belgische beleggers: indien uw klacht niet behandeld is op een manier die u tevreden stelt kan u ook met uw klacht terecht bij Ombudsfin (ombudsdienst voor financiële diensten), North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, tel.: +32 2 545 77 70, fax: +32 2 545 77 79, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be schriftelijk of via het online formulier beschikbaar op http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/.

Welk type belegger bent u ?

Wat is uw woonplaats ?

Wat is uw woonplaats ?