Pure Capital - Independent asset management

Pure Wealth - RC Gemengd flexibel fonds (0-50% aandelen) Gegevens per 26/09/2023

Een wereldwijd multi-asset fonds, flexibel en gediversifieerd patrimoniaal beheer.

"Met de flexibele strategie van het fonds dat zich richt op fundamentals, streeft Pure Wealth naar absolute return op de lange termijn. De belangrijkste aanjagers van het rendement blijven aandelen, het volledige obligatie-universum en valuta's."

patrick-pro.jpg Patrick Vander Eecken, co-founder Chief Investment Officer +352/26.39.86.53   pvandereecken@purecapital.eu Meer over hem weten

BESCHRIJVING

Beleggingsdoelstelling en -beleid

De doelstelling van het compartiment is de belegger een absoluut rendement te bieden, ongeacht de prestaties van de markten.

In het beleggingsbeleid wordt in belangrijke mate het beginsel van diversificatie opgenomen. Op basis van een fundamentele analyse van de macro-economische omgeving kan de portefeuilleverdeling aanzienlijk variëren tussen verschillende activaklassen.

Wijzigingen in de geografische, sectorale, rating- en looptijdverdelingen zullen dus leiden tot aanzienlijke schommelingen in de wegingen.

Meer bepaald zal niet meer dan 50% van de activa van het compartiment direct of indirect aan de aandelenmarkten worden blootgesteld.


Er gelden geen beperkingen voor obligaties met vaste of vlotte rente, converteerbare of aan de inflatie gekoppelde obligaties, overdraagbare schuldbewijzen en schatkistcertificaten. In specifieke situaties kan het compartiment in aanzienlijke mate liquiditeiten of een equivalent daarvan aanhouden. Het compartiment wordt actief beheerd en is niet aan een benchmark onderworpen.

Beleggersprofiel

Het compartiment is geschikt voor beleggers die willen inspelen op de kansen die de internationale aandelen-, rente-, bedrijfsobligatie-, valuta- en grondstoffenmarkten bieden. Het streeft naar een positief reëel rendement over een periode van meer dan 3 jaar, ongeacht de marktevolutie.

De belegger heeft een beleggingshorizon van ten minste 3 jaar.


PRESTATIES

Belangrijke informatie voor de belegger:

De onderstaande grafiek en rendementen hebben betrekking op voorbije jaren en zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Dit compartiment heeft geen kapitaalbescherming. Lees altijd de KID PRIIPS en het prospectus voordat u belegt.

De vermelde variatie van de netto-inventariswaarde en de prestatiecijfers houden rekening met de beheerprovisies, de prestatievergoedingen en alle andere kosten die overeenkomstig het prospectus ten laste van het compartiment komen. Zij omvatten geen instapkosten die door de distributeur in rekening kunnen worden gebracht, geen jaarlijks bewaarloon dat door de bewaarder in rekening kan worden gebracht en geen door de belegger verschuldigde belastingen. De vermelde prestatie wordt berekend in EUR, op basis van de eenheidsprijs van het compartiment of de netto-inventariswaarde.

Evolutie van de netto inventariswaarde Gegevens per 26/09/2023

Rendement per kalenderjaar Gegevens per 26/09/2023

Bron : Pure Capital


RISICO'S

Risiconiveau

1
2
3
4
5
6
7
Typisch lagere rendementen
Minder risico.
Typisch hogere rendementen
Meer risico.

Met de synthetische risico-indicator (SRI), overeenkomstig de PRIIPS KID (Key Information Document), kan het risiconiveau van dit product worden beoordeeld in vergelijking met andere producten. Het geeft de kans op verliezen aan in geval van marktbewegingen of als het compartiment niet in staat blijkt om u uit te betalen. Deze indicator rangschikt het risico op een schaal van 1 tot 7. Een lage score wijst op een lager risico, maar mogelijk op een lager rendement. Een hogere score leidt tot een hoger risico, maar mogelijk tot een hoger rendement.

Het aangegeven risiconiveau is geen garantie en kan in de loop van de tijd veranderen. Het gaat er ook van uit dat u het product 3 jaar bijhoudt. Het risico kan aanzienlijk anders zijn als u het product in een vroeg stadium verkoopt en u kunt een lager rendement krijgen.

Belangrijkste risico's

 • Aandelenrisico. Aandelen fluctueren in waarde, soms in functie van factoren die niets te maken hebben met de waarde van de onderliggende bedrijven. Zo kan de beurskoers beïnvloed worden door economische factoren of door marktomstandigheden zoals een algemene beurscorrectie of elementen die specifieke bedrijven betreffen (bv. veranderingen in de winstvooruitzichten).
 • Renterisico. Een renteverhoging kan de waarde van de obligaties in de portefeuille doen dalen.
 • Kredietrisico. Het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet kan nakomen. Als de kredietwaardigheid van de emittent slechter wordt, kan de waarde van de obligaties of de afgeleide producten gelinkt aan deze emittent dalen.
 • Tegenpartijrisico. Het compartiment kan verliezen lijden in geval van faling van een tegenpartij die niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, en dit vooral bij afgeleide producten die OTC (Over The Counter) worden verhandeld.
 • Muntrisico. Onzekerheid omtrent de evolutie van de wisselkoers van de aangehouden munten op korte en middellange termijn.
 • Impact van de financieel-technische risico’s. Het gebruik van complexe producten zoals afgeleide contracten kan leiden tot grotere schommelingen van de effecten van het compartiment.
 • Risico’s verbonden aan beleggen in CoCo’s. Het universum van CoCo’s (Contingent Convertibles) is blootgesteld aan het risico verliezen te moeten slikken, aan schommelingen van de marktwaarde, aan het risico van een trigger, aan het risico van het omzetten naar aandelen enz.
 • Liquiditeitsrisico. Het compartiment belegt in markten die een daling van de liquiditeit kunnen ondergaan. Dergelijke marktomstandigheden kunnen een impact hebben op de prijzen waartegen de beheerder effecten kan aan- of verkopen.
 • Discretionair beheersrisico. Gezien de beleggingsstrategie gebaseerd is op onze vooruitzichten inzake de financiële markten, bestaat het risico dat het compartiment niet altijd belegd is in de best presterende markten.
 • Operationeel risico. Het risico op fouten of vergissingen door de verschillende personen betrokken bij het beheer, de waardering en/of het bewaren van de activa van het compartimen.

  KENMERKEN

  Details

   • Naam : PCFS – Pure Wealth - RC
   • Classificatie : Flexibele asset allocatie - Wereldwijd
   • ISIN-code: LU0649640892
   • Bloomberg Ticker: PUREWRC LX Equity
   • Type financieel product: Instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE)
   • Rechtsvorm: Compartiment van de BEVEK "PCFS" naar Luxemburgs recht
   • Lanceringsdatum: 15/03/2012
   • NIW bij de lancering: €100
   • Valuta: EUR
   • Benchmark: Geen
   • Type deelbewijs: Kapitalisatie
   • Looptijd: Onbeperkte duur
   • Aanbevolen minimale beleggingsperiode: min. 3 jaar
   • Type belegger: Particuliere beleggers, natuurlijke en rechtspersonen
   • Beheersmaatschappij: Pure Capital S.A., een beheermaatschappij naar Luxemburgs recht
   • Revisor: PwC Luxembourg
   • Publicatie van de NIW: Website, Bloomberg, Morningstar, Beama.be

  Kosten

  • Beheerskosten en andere administratieve of exploitatiekosten (waarvan beheerskosten: max. 1.25%) : 1.69%
  • Transactiekosten: 0,12%
  • Prestatievergoedingen: 10% met een High Water Mark
  • Instapkosten: Max. 3%, naar keuze van de distributeur
  • Terugkoopkosten: 0%

   Inschrijvingen/terugkopen

   • Minimum beleggingsbedrag: €100
   • Cut-off : 10.00 (CET)
   • Waarderingsfrequentie: Dagelijkse NIW
   • Betalingsdatum: max. D+3
   • Transferagent / Bewaarder: CACEIS Investor Services Bank S.A.
   • Swing pricing van toepassing: Neen

    LEXICON

    Commodities. Een activacategorie die fysieke activa van natuurlijke oorsprong omvat, die worden gebruikt als grondstoffen bij de productie van goederen. Deze omvatten metalen zoals goud, zilver, koper, enz. en landbouwgrondstoffen van vee of gewassen.

    Aandelen (Equity). De waarde die de aandeelhouders van een onderneming zouden krijgen als alle activa zouden worden geliquideerd en alle schulden van de onderneming zouden worden afbetaald.

    Vaste rente. Een vaste rente berekend op de waarde van het financiële instrument, die niet verandert gedurende de looptijd van het product.

    Vlottende rente. Een rentevoet berekend op de waarde van het financiële instrument, die tijdens de looptijd van het product periodiek kan variëren (in tegenstelling tot een vaste rentevoet).

    Netto-inventariswaarde (Net Asset value). De waarde van de activa van een fonds minus de waarde van zijn verplichtingen per eenheid - NIW = (Waarde van de activa - Waarde van de verplichtingen) / aantal uitstaande deelbewijzen.

    Swing Pricing. Een antiverwateringstechniek waarmee het compartiment de kosten van portefeuilleaanpassingen als gevolg van inschrijvings-/terugkoopverzoeken kan spreiden over de aandeelhouders wier orders hebben geleid tot de noodzaak om de portefeuille opnieuw in evenwicht te brengen. Het is een instrument voor liquiditeitsrisicobeheer dat ervoor moet zorgen dat de overblijvende aandeelhouders niet alle kosten (inclusief verwatering) dragen die worden veroorzaakt doordat de eerste aandeelhouders uit het compartiment stappen.


      Disclaimer

      Dit is een commercieel bericht. Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het essentiële-informatiedocument (PRIIPS-KID) voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt. Deze zijn gratis verkrijgbaar op aanvraag bij Pure Capital S.A. (tel: +352 26 39 86) of op haar website www.purecapital.eu. De PRIIPS KID is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Het prospectus, het halfjaarverslag en het jaarverslag zijn beschikbaar in het Engels.

      De hierboven gepresenteerde informatie vormt geen beleggingsadvies en is bedoeld voor promotionele doeleinden. Het is noch een bindend contractueel document noch een wettelijk verplicht openbaarmakingsdocument, en volstaat niet voor het nemen van een beleggingsbeslissing.

      In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor toekomstige resultaten. De prestaties kunnen schommelen doorheen de tijd. Beleggingen zijn onderhevig aan marktschommelingen en het is mogelijk dat de belegger minder terugkrijgt dan hij heeft belegd. De blootstellingen, allocaties en beleggingen kunnen in de toekomst variëren als reactie op verschillende marktomstandigheden naar goeddunken van Pure Capital. Er kan geen garantie worden gegeven dat de beleggingsdoelstellingen zullen worden bereikt.

      De beheers- en bewaarkosten, evenals alle andere kosten die overeenkomstig het prospectus ten laste van het compartiment komen, worden opgenomen in de berekening van de netto-inventariswaarde en dus van de prestaties.

      De rekeninghouder kan een jaarlijks bewaarloon in rekening brengen. Dat verschilt van instelling tot instelling. Om dit te weten te komen, moet u erachter vragen.

      De fiscale behandeling van dit product hangt af van de toestand van de belegger. In België bijvoorbeeld kan de fiscale behandeling als volgt zijn:

      • Roerende voorheffing op door de BEVEK uitgekeerde dividenden: 30%
      • Roerende voorheffing op meerwaarden (Reynderstaks): 30%
      • Taks op beursverrichtingen (TOB): geen bij instap, 1,32% bij uitstap alleen voor kapitalisatiedeelbewijzen, met een maximum van € 4.000

      Beleggers kunnen informatie over hun rechten vinden op https://www.purecapital.eu/legal.html. Een samenvatting is beschikbaar in het Engels en het Frans.

      Eventuele klachten of vorderingen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de maatschappelijke zetel van de vennootschap: Pure Capital S.A., 2 rue d'Arlon, L-8399 Windhof, Groothertogdom Luxemburg, ter attentie van de heer Thierry Léonard, Managing Partner. Indien de behandeling van deze klachten door de interne dienst de belegger niet tevreden stelt, kunnen zij voor België worden voorgelegd aan de Ombudsfin, Ombudsman Financiële Diensten, North Gate II, Koning Albert II-laan, nr. 8 bus 2, 1000 Brussel, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be schriftelijk of via het online klachtenformulier http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

      Pure Capital S.A. kan overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU besluiten de verhandeling van haar instellingen voor collectieve belegging stop te zetten.

      Gecontacteerd worden voor meer info
      Versturen

      Welk type belegger bent u ?

      Wat is uw woonplaats ?

      Wat is uw woonplaats ?