Pure Capital - Independent asset management

Pure Dynamic Opportunity - RD Gegevens per 20/06/2024

Een hoger rendement door een flexibele en gediversifieerde aanpak.

"Het doel van Pure Dynamic Opportunity is om het rendement te maximaliseren, voornamelijk via aandelen, en tegelijkertijd de verliezen in extreme marktomstandigheden te beperken.”

flo-pro.jpg Florian D’Agostini Analyst & Fund Manager +352/26.39.86.55   fdagostini@purecapital.eu Meer over hem weten

Beschrijving

Beleggingsdoelstelling en -beleid

De doelstelling van het compartiment is een maximaal rendement te genereren, voornamelijk via aandelen, zonder geografische beperkingen, terwijl de verliezen in extreme marktomstandigheden worden beperkt.

Aandelen worden gebruikt als belangrijkste rendementsaanjager. De blootstelling aan de aandelenmarkten kan variëren van 0% tot 100% via een indexcomponent, die tot doel heeft snel te in te spelen op de marktomstandigheden, en een component "stock-picking", die gebaseerd is op de overtuigingen van de beheerder en tot doel heeft superieure rendementen te genereren.

Deze wordt dus actief en zonder stijlvoorkeur beheerd. Hierin vinden we:

 • bedrijven die gevestigde waarden zijn in hun business als basis in de portefeuille ("blue chips"),
 • een paar subsegmenten die actief zijn op veelbelovende thema's,
 • en ten slotte de mogelijkheid om in andere fondsen te beleggen voor blootstelling aan meer specifieke thema's.


De Pure Dynamic Opportunity-portefeuille kan ook worden belegd in obligaties, grondstoffen (tot 15% in aanmerking komende instrumenten met onderliggende blootstelling aan grondstoffenmarkten) en optiestrategieën met het oog op decorrelatie en/of volatiliteitsvermindering.

Beleggersprofiel

Het compartiment is geschikt voor beleggers die in de eerste plaats streven naar een redelijke vermogensgroei op lange termijn. Kapitaalbehoud is belangrijk maar niet het hoofddoel: een dergelijk profiel is bereid op kortere termijn gematigde schommelingen van het kapitaal te aanvaarden.

De belegger heeft een beleggingshorizon van meer dan 5 jaar.


Prestaties

Belangrijke informatie voor de belegger:

De onderstaande grafiek en rendementen hebben betrekking op voorbije jaren en zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Dit compartiment heeft geen kapitaalbescherming. Lees altijd de KID PRIIPS en het prospectus voordat u belegt.

De vermelde variatie van de netto-inventariswaarde en de prestatiecijfers houden rekening met de beheerprovisies, de prestatievergoedingen en alle andere kosten die overeenkomstig het prospectus ten laste van het compartiment komen. Zij omvatten geen instapkosten die door de distributeur in rekening kunnen worden gebracht, geen jaarlijks bewaarloon dat door de bewaarder in rekening kan worden gebracht en geen door de belegger verschuldigde belastingen. De vermelde prestatie wordt berekend in EUR, op basis van de eenheidsprijs van het compartiment of de netto-inventariswaarde.

Evolutie van de netto inventariswaarde Gegevens per 20/06/2024

Rendement per kalenderjaar Gegevens per 20/06/2024

Bron : Pure Capital


Risico's

Risiconiveau

1
2
3
4
5
6
7
Typisch lagere rendementen
Minder risico.
Typisch hogere rendementen
Meer risico.

Met de synthetische risico-indicator (SRI), in overeenstemming met het essentiële informatiedocument (KID of Key Information Document), kan het risiconiveau van dit product worden beoordeeld ten opzichte van andere producten. Het geeft de kans op verliezen aan in geval van marktbewegingen of als het compartiment niet in staat blijkt om u uit te betalen. Deze indicator rangschikt het risico op een schaal van 1 tot 7. Een lage score wijst op een lager risico, maar mogelijk op een lager rendement.

Een hogere score leidt tot een hoger risico, maar mogelijk tot een hoger rendement. Het aangegeven risiconiveau is geen garantie en kan in de loop van de tijd veranderen. Het gaat er ook van uit dat u het product 5 jaar bijhoudt. Het risico kan aanzienlijk anders zijn als u het product in een vroeg stadium verkoopt en u kunt een lager rendement krijgen.

Belangrijkste risico's

  • Marktrisico. Dit is het risico gecorreleerd aan de markten. De waarde van activa kan worden beïnvloed door ontwikkelingen in de economie als geheel, rentetarieven, inflatie, enz. Alle financiële activa worden er in meer of mindere mate door beïnvloed.
  • Liquiditeitsrisico. Het compartiment belegt in markten die kunnen worden beïnvloed door een afname van de liquiditeit. Deze marktomstandigheden kunnen van invloed zijn op de prijzen waartegen de beheerder posities koopt en verkoopt.
  • Operationeel risico. Het vertegenwoordigt het risico van fouten of vergissingen bij de verschillende partijen die betrokken zijn bij het beheer, de waardering en/of de bewaring van de activa van het compartiment.
  • Tegenpartijrisico. Het compartiment kan verliezen lijden als een tegenpartij in gebreke blijft en zijn verplichtingen niet kan nakomen, met name in het geval van OTC-derivaten.
  • Kredietrisico. Het compartiment belegt in effecten waarvan de kredietwaardigheid kan verslechteren. Een dergelijke gebeurtenis zou het risico vergroten dat een emittent niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Als de kredietwaardigheid van een emittent afneemt, kan de waarde van de aan die emittent gekoppelde obligaties of derivaten dalen.
  • Concentratierisico. Het beschrijft de mate van risico in een portefeuille als gevolg van de concentratie ervan op één tegenpartij, sector, land, enz. In een meer geconcentreerde en dus minder gediversifieerde portefeuille zijn de rendementen van de onderliggende activa sterker gecorreleerd.

Kenmerken

Details

 • Naam: Pure Dynamic Opportunity - DC
 • Classificatie: Dynamisch flexibel beheer - Wereldwijd
 • ISIN-code: LU2490080442
 • Bloomberg Ticker: PUREDDC LX Equity
 • Type financieel: product Instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE)
 • Rechtsvorm: Compartiment van de BEVEK "PCFS" naar Luxemburgs recht
 • Lanceringsdatum: 29/09/2022
 • NIW bij de lancering: € 100
 • Valuta: EUR
 • Benchmark: Geen
 • Type deelbewijs: distributie
 • Looptijd: Onbeperkte duur
 • Aanbevolen minimale beleggingsperiode: min. 5 jaar
 • Type belegger: Retailbeleggers
 • Beheersmaatschappij: Pure Capital S.A., een beheermaatschappij naar Luxemburgs recht
 • Revisor: PwC Luxemburg
 • Publicatie van de NIW: Website, Bloomberg, Morningstar, Beama.be

Kosten

 • Beheersvergoedingen en andere administratieve of werkingskosten: 1,82% (inclusief beheerskosten: 1,00%)
 • Transactiekosten: 0,03%
 • Prestatievergoedingen: -
 • Instapkosten: Max. 3%, naar keuze van de distributeur
 • Terugkoopkosten: 0%

Inschrijvingen/terugkopen

 • Minimum beleggingsbedrag: €100
 • Cut-off: 10.00 (CET)
 • Waarderingsfrequentie: Dagelijkse NIW
 • Betalingsdatum: max. D+3
 • Transferagent / Bewaarder: CACEIS Investor Services Bank S.A.
 • Swing pricing van toepassing: Neen

LEXICON

Commodities. Een activacategorie die fysieke activa van natuurlijke oorsprong omvat, die worden gebruikt als grondstoffen bij de productie van goederen. Deze omvatten metalen zoals goud, zilver, koper, enz. en landbouwgrondstoffen voor vee of gewassen.

(De)correlatie. De correlatie tussen twee financiële activa meet de mate waarin deze twee activa samenhangen. Ze ligt tussen +1 en -1. Een correlatie van +1 wijst op een positieve lineaire relatie tussen de twee activa. Een correlatie van -1 wijst daarentegen op een negatieve lineaire relatie tussen deze activa. Als ze gelijk is aan 0, worden de activa als "gedecorreleerd" beschouwd.

Actief beheer. Een beheerstijl die ernaar streeft beter te presteren dan beursindexen. Door analyse en verschillende beheertechnieken probeert de beheerder de portefeuille sneller te laten groeien dan de markt.

Stock-picking. Een manier om de portefeuille samen te stellen waarbij in een effect wordt belegd op basis van zijn intrinsieke kwaliteiten. Deze beleggingskeuze wordt dus minder ingegeven door een voorkeur voor een sector of door de macro-economische context dan door de intrinsieke kwaliteiten van de onderneming.

Volatiliteit. Volatiliteit is een risico-indicator die de mate meet waarin de waarde van een actief fluctueert, of met andere woorden de variabiliteit ervan, over een bepaalde periode. Wiskundig gezien wordt de volatiliteit berekend als de standaardafwijking van het rendement van de activa.


Disclaimer

Dit is een reclame mededeling. Raadpleeg het prospectus en de essentiële informatiedocumenten van de ICBE (Key Information Documents of KIDs) voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt. Deze zijn gratis verkrijgbaar op aanvraag bij Pure Capital S.A. (tel: +352 26 39 86) of op haar website www.purecapital.eu. De KID is beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels. Het prospectus, het halfjaarverslag en het jaarverslag zijn beschikbaar in het Engels.

De hierboven gepresenteerde informatie vormt geen beleggingsadvies en is bedoeld voor promotionele doeleinden. Het is noch een bindend contractueel document noch een wettelijk verplicht openbaarmakingsdocument, en volstaat niet voor het nemen van een beleggingsbeslissing.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor toekomstige resultaten. De prestaties kunnen schommelen doorheen de tijd. Beleggingen zijn onderhevig aan marktschommelingen en het is mogelijk dat de belegger minder terugkrijgt dan hij heeft belegd. De blootstellingen, allocaties en beleggingen kunnen in de toekomst variëren als reactie op verschillende marktomstandigheden naar goeddunken van Pure Capital. Er kan geen garantie worden gegeven dat de beleggingsdoelstellingen zullen worden bereikt.

De beheers- en bewaarkosten, evenals alle andere kosten die overeenkomstig het prospectus ten laste van het compartiment komen, worden opgenomen in de berekening van de netto-inventariswaarde en dus van de prestaties.

De rekeninghouder kan een jaarlijks bewaarloon in rekening brengen. Dat verschilt van instelling tot instelling. Om dit te weten te komen, moet u erachter vragen.

De fiscale behandeling van dit product hangt af van de toestand van de belegger. In België:

 • Roerende voorheffing op door de bevek uitgekeerde dividenden: 30%
 • Roerende voorheffing op de meerwaarde(Reynderstaks): 30%
 • Belasting op beurstransacties (TOB): 0%.

Beleggers kunnen informatie over hun rechten vinden op https://www.purecapital.eu/legal.html. Een samenvatting is beschikbaar in het Engels en het Frans.

Eventuele klachten of vorderingen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de maatschappelijke zetel van de vennootschap: Pure Capital S.A., 2 rue d'Arlon, L-8399 Windhof, Groothertogdom Luxemburg, ter attentie van de heer Thierry Léonard, Managing Partner. Indien de behandeling van deze klachten door de interne dienst de belegger niet tevreden stelt, kunnen zij voor België worden voorgelegd aan de Ombudsfin, Ombudsman Financiële Diensten, North Gate II, Koning Albert II-laan, nr. 8 bus 2, 1000 Brussel, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be schriftelijk of via het online klachtenformulier http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

Pure Capital S.A. kan overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU besluiten de verhandeling van haar instellingen voor collectieve belegging stop te zetten.

Gecontacteerd worden voor meer info
Versturen

Welk type belegger bent u ?

Wat is uw woonplaats ?

Wat is uw woonplaats ?