Pure Capital - Independent asset management

Pure Europe Small & Mid Cap Equities - IC Aandelenfonds Gegevens per 20/06/2024

Een selectie van kleine en middelgrote Europese bedrijven, rigoureus beheer en leidende principes: "groei - kwaliteit - waarde".

"Beleggen in het aantrekkelijke Europese small & mid cap segment is niet altijd evident, zoals wanneer groei met een hype wordt verward, of er niet wordt gekeken naar de waarderingen. De voor dit compartiment geselecteerde bedrijven moeten in een duurzame groeitrend op termijn zitten en aan hoge kwaliteitsnormen voldoen, met name wat betreft hun kasstroomgeneratie, een element van het DNA van het compartiment. Maar deze bedrijven moeten nog steeds redelijk gewaardeerd zijn. De strikte aan- en verkoopdiscipline binnen het compatiment is een andere manier om het rendement te maximaliseren.”

jean-mickael-fun.jpg Jean-Mickaël Dos Santos Small & Mid-Cap Equities Analyst & Fund Manager +352/26.39.86.64   jmdossantos@purecapital.eu Meer over hem weten

BESCHRIJVING

Beleggingsdoelstelling en -beleid

De doelstelling van het compartiment is het rendement van de belegger op lange termijn (minimaal 5 jaar) te maximaliseren door een actieve selectie van aandelen van kleine en middelgrote, hoofdzakelijk Europese ondernemingen.

Onder normale marktomstandigheden belegt het compartiment een meerderheid van zijn nettoactiva (ten minste 55%) in kleine en middelgrote aandelen van bedrijven die gevestigd zijn of het merendeel van hun activiteiten uitoefenen in Europese landen. De Beheerder kan er ook voor kiezen om zeer selectief en tijdig, tot een maximum van 15%, te beleggen in ondernemingen die gevestigd zijn of het merendeel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen in Noord-Amerika (VS en Canada).

Het compartiment wordt actief beheerd en is niet aan een benchmark onderworpen.


Het sub-fonds is geklasseerd onder Artikel 6 van de SFDR-regulering. Het sub-fonds neemt geen belangrijke tegendraadse impactsfactoren op het duurzaamheidscriterium in ogenschouw.

Beleggersprofiel

Het compartiment is geschikt voor beleggers die willen inspelen op de kansen van kleine en middelgrote Europese bedrijven.

De belegger heeft een beleggingshorizon op lange termijn van ten minste 5 jaar.

Pure Capital wijst beleggers erop dat deze beleggingsstrategie, gezien de omvang van de ondernemingen in de portefeuille, onderhevig kan zijn aan een lagere liquiditeit.


PRESTATIES

Belangrijke informatie voor de belegger:

De onderstaande grafiek en rendementen hebben betrekking op voorbije jaren en zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Dit compartiment heeft geen kapitaalbescherming. Lees altijd de KID PRIIPS en het prospectus voordat u belegt.

De vermelde variatie van de netto-inventariswaarde en de prestatiecijfers houden rekening met de beheerprovisies, de prestatievergoedingen en alle andere kosten die overeenkomstig het prospectus ten laste van het compartiment komen. Zij omvatten geen instapkosten die door de distributeur in rekening kunnen worden gebracht, geen jaarlijks bewaarloon dat door de bewaarder in rekening kan worden gebracht en geen door de belegger verschuldigde belastingen. De vermelde prestatie wordt berekend in EUR, op basis van de eenheidsprijs van het compartiment of de netto-inventariswaarde.

Evolutie van de netto inventariswaarde Gegevens per 20/06/2024

Rendement per kalenderjaar Gegevens per 20/06/2024

Bron : Pure Capital


RISICO'S

Risiconiveau

1
2
3
4
5
6
7
Minder risico.
Meer risico.

Met de synthetische risico-indicator (SRI), overeenkomstig de PRIIPS KID (Key Information Document), kan het risiconiveau van dit product worden beoordeeld in vergelijking met andere producten. Het geeft de kans op verliezen aan in geval van marktbewegingen of als het compartiment niet in staat blijkt om u uit te betalen. Deze indicator rangschikt het risico op een schaal van 1 tot 7. Een lage score wijst op een lager risico, maar mogelijk op een lager rendement. Een hogere score leidt tot een hoger risico, maar mogelijk tot een hoger rendement.

Het aangegeven risiconiveau is geen garantie en kan in de loop van de tijd veranderen. Het gaat er ook van uit dat u het product 5 jaar bijhoudt. Het risico kan aanzienlijk anders zijn als u het product in een vroeg stadium verkoopt en u kunt een lager rendement krijgen.

Belangrijkste risico's

 • Aandelenrisico. Aandelen fluctueren in waarde, soms in functie van factoren die niets te maken hebben met de waarde van de onderliggende bedrijven. Zo kan de beurskoers beïnvloed worden door economische factoren of door marktomstandigheden zoals een algemene beurscorrectie of elementen die specifieke bedrijven betreffen (bv. veranderingen in de winstvooruitzichten).
 • Risico verbonden aan beleggingen in kleine en middelgrote bedrijven. Deze bedrijven met een kleine beurscapitalisatie hebben een groter stijgingspotentieel maar houden ook meer gevaren in dan wat het geval is voor grotere bedrijven.
 • Kredietrisico. Het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 • Tegenpartijrisico. Het compartiment kan verliezen lijden in geval van faling van een tegenpartij die niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, en dit vooral bij afgeleide producten die OTC (Over The Counter) worden verhandeld.
 • Liquiditeitsrisico. Het compartiment belegt in markten die een daling van de liquiditeit kunnen ondergaan. Dergelijke marktomstandigheden kunnen een impact hebben op de prijzen waartegen de beheerder effecten kan aan- of verkopen.
 • Impact van de financieel-technische risico’s. Het gebruik van complexe producten zoals afgeleide contracten kan leiden tot grotere schommelingen van de effecten van het compartiment.
 • Muntrisico. Onzekerheid omtrent de evolutie van de wisselkoers van de aangehouden munten op korte en middellange termijn.
 • Discretionair beheersrisico. Gezien de beleggingsstrategie gebaseerd is op de verwachte veranderingen in de verschillende markten, bestaat het risico dat het compartiment niet altijd belegd is in de best presterende markten.
 • Operationeel risico. Het risico op fouten of vergissingen door de verschillende personen betrokken bij het beheer, de waardering en/of het bewaren van de activa van het compartiment.

KENMERKEN

Details

 • Naam : PCFS – Pure Europe Small & Mid Cap Equities - IC
 • Classificatie : Aandelen Europa Small & Mid Cap
 • ISIN-code: LU1410420092
 • Bloomberg Ticker: PURESMF LX Equity
 • Type financieel product: Instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE)
 • Rechtsvorm: Compartiment van de BEVEK "PCFS" naar Luxemburgs recht
 • Lanceringsdatum: 23/09/2016
 • NIW bij de lancering: €100
 • Valuta: EUR
 • Benchmark: Geen
 • Type deelbewijs: Kapitalisatie
 • Looptijd: Onbeperkte duur
 • Aanbevolen minimale beleggingsperiode: min. 5 jaar
 • Type belegger: Professionele en institutionele beleggers
 • Beheersmaatschappij: Pure Capital S.A., een beheermaatschappij naar Luxemburgs recht
 • Revisor: PwC Luxembourg
 • Publicatie van de NIW: Website, Bloomberg, Morningstar, Beama.be

Fees

 • Beheerskosten en andere administratieve of exploitatiekosten: (waarvan beheerskosten: max.0.50%) : 1.20%
 • Transactiekosten: 0,20%
 • Prestatievergoedingen: 10% (HWM, 8% Hurdle)
 • Instapkosten: Max. 3%, naar keuze van de distributeur
 • Terugkoopkosten: 0%

Subscriptions/Redemptions

 • Minimum beleggingsbedrag: €5.000.000
 • Cut-off : 10.00 (CET)
 • Waarderingsfrequentie: Dagelijkse NIW
 • Betalingsdatum: max. D+3
 • Transferagent / Bewaarder: CACEIS Investor Services Bank S.A.
 • Swing pricing van toepassing: Neen

Disclaimer

Dit is een commercieel bericht. Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het essentiële-informatiedocument (KID PRIIPS) voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt. Deze zijn gratis verkrijgbaar op aanvraag bij Pure Capital S.A. (tel: +352 26 39 86) of op haar website www.purecapital.eu. De PRIIPS KID is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Het prospectus, het halfjaarverslag en het jaarverslag zijn beschikbaar in het Engels.

De hierboven gepresenteerde informatie vormt geen beleggingsadvies en is bedoeld voor promotionele doeleinden. Het is noch een bindend contractueel document noch een wettelijk verplicht openbaarmakingsdocument, en volstaat niet voor het nemen van een beleggingsbeslissing.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor toekomstige resultaten. De prestaties kunnen schommelen doorheen de tijd. Beleggingen zijn onderhevig aan marktschommelingen en het is mogelijk dat de belegger minder terugkrijgt dan hij heeft belegd. De blootstellingen, allocaties en beleggingen kunnen in de toekomst variëren als reactie op verschillende marktomstandigheden naar goeddunken van Pure Capital. Er kan geen garantie worden gegeven dat de beleggingsdoelstellingen zullen worden bereikt.

De beheers- en bewaarkosten, evenals alle andere kosten die overeenkomstig het prospectus ten laste van het compartiment komen, worden opgenomen in de berekening van de netto-inventariswaarde en dus van de prestaties.

De rekeninghouder kan een jaarlijks bewaarloon in rekening brengen. Dat verschilt van instelling tot instelling. Om dit te weten te komen, moet u erachter vragen.

De fiscale behandeling van dit product hangt af van de toestand van de belegger. In België bijvoorbeeld kan de fiscale behandeling als volgt zijn:

 • Taks op beursverrichtingen (TOB): geen bij instap, 1,32% bij uitstap alleen voor kapitalisatiedeelbewijzen, met een maximum van € 4.000

Beleggers kunnen informatie over hun rechten vinden op https://www.purecapital.eu/legal.html. Een samenvatting is beschikbaar in het Engels en het Frans.

Eventuele klachten of vorderingen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de maatschappelijke zetel van de vennootschap: Pure Capital S.A., 2 rue d'Arlon, L-8399 Windhof, Groothertogdom Luxemburg, ter attentie van de heer Thierry Léonard, Managing Partner. Indien de behandeling van deze klachten door de interne dienst de belegger niet tevreden stelt, kunnen zij voor België worden voorgelegd aan de Ombudsfin, Ombudsman Financiële Diensten, North Gate II, Koning Albert II-laan, nr. 8 bus 2, 1000 Brussel, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be schriftelijk of via het online klachtenformulier http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

Pure Capital S.A. kan overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU besluiten de verhandeling van haar instellingen voor collectieve belegging stop te zetten.

Gecontacteerd worden voor meer info
Versturen

Welk type belegger bent u ?

Wat is uw woonplaats ?

Wat is uw woonplaats ?