Pure Capital - Independent asset management

Pure Fixed Income Opportunities - RD Obligatiefonds Gegevens per 20/06/2024

De flexibele benadering van een obligatiebelegging.

"In een omgeving die zeer uitdagend is geworden voor de traditionele obligatiebelegger, zijn weinig flexibele en passieve strategieën ongeschikt geworden. Het fonds houdt rekening met de noodzaak om het spectrum van potentiële rendementsaanjagers en decorrelatie binnen het obligatie-universum uit te breiden, en met de noodzaak om de portefeuille actief in de delen volgens de vooruitzichten. Dit gebeurt altijd in het volle besef van de risico's en met bijzondere aandacht voor diversificatie."

jean-philippe-pro.jpg Jean-Philippe Vanderborght Head of Macroeconomics, Fixed Income Analyst & Fund Manager +352/26.39.86.50   jpvanderborght@purecapital.eu Meer over hem weten

BESCHRIJVING

Beleggingsdoelstelling en -beleid

De doelstelling van het compartiment is het maximaliseren van het rendement van een belegging op de internationale obligatiemarkten. Het beleggingsbeleid biedt een zo ruim mogelijke toegang tot alle kansen die op deze markten voordoen, zonder beperkingen inzake de aard, de looptijd, de rating of de valuta van de instrumenten.

Het beheer besteedt bijzondere aandacht aan diversificatie. De verdeling van de portefeuille over de verschillende segmenten van de geldmarkt- en obligatiemarkten of over de verschillende categorieën ICBE's die in deze instrumenten beleggen, kan aanzienlijk variëren volgens een fundamentele analyse van de macro-economische en financiële omgeving, waarbij kwantitatieve analyse ook een rol speelt.

Ook veranderingen in wegingen in geografische, sectorale, rating- of looptijdallocaties kunnen aanzienlijk zijn.

Meer bepaald gelden er geen beperkingen voor obligaties met vaste of vlotte rente, converteerbare of aan de inflatie gekoppelde obligaties, overdraagbare schuldbewijzen en schatkistcertificaten.


Het compartiment mag echter niet meer dan 20% van zijn activa houden in CoCo's, en meer in het algemeen nooit meer dan 70% in CoCo's en andere, al dan niet financiële, hybride effecten. Het compartiment wordt actief beheerd en is niet aan een benchmark onderworpen. Het compartiment kan aanzienlijke hoeveelheden contanten of kasequivalenten aanhouden, mogelijk tot 100% van de intrinsieke waarde.


Beleggersprofiel

Het compartiment is geschikt voor beleggers die willen inspelen op de kansen die de internationale geld- en obligatiemarkten bieden op het gebied van rente, kredieten en valuta.

De belegger heeft een beleggingshorizon van meer dan 3 jaar.


PRESTATIES

Belangrijke informatie voor de belegger:

De onderstaande grafiek en rendementen hebben betrekking op voorbije jaren en zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Dit compartiment heeft geen kapitaalbescherming. Lees altijd de KID PRIIPS en het prospectus voordat u belegt.

De vermelde variatie van de netto-inventariswaarde en de prestatiecijfers houden rekening met de beheerprovisies, de prestatievergoedingen en alle andere kosten die overeenkomstig het prospectus ten laste van het compartiment komen. Zij omvatten geen instapkosten die door de distributeur in rekening kunnen worden gebracht, geen jaarlijks bewaarloon dat door de bewaarder in rekening kan worden gebracht en geen door de belegger verschuldigde belastingen. De vermelde prestatie wordt berekend in EUR, op basis van de eenheidsprijs van het compartiment of de netto-inventariswaarde.

Evolutie van de netto inventariswaarde Gegevens per 20/06/2024

Rendement per kalenderjaar Gegevens per 20/06/2024

Bron : Pure Capital


RISICO'S

Risiconiveau

1
2
3
4
5
6
7
Typisch lagere rendementen
Minder risico.
Typisch hogere rendementen
Meer risico.

Met de synthetische risico-indicator (SRI), overeenkomstig de PRIIPS KID (Key Information Document), kan het risiconiveau van dit product worden beoordeeld in vergelijking met andere producten. Het geeft de kans op verliezen aan in geval van marktbewegingen of als het compartiment niet in staat blijkt om u uit te betalen. Deze indicator rangschikt het risico op een schaal van 1 tot 7. Een lage score wijst op een lager risico, maar mogelijk op een lager rendement. Een hogere score leidt tot een hoger risico, maar mogelijk tot een hoger rendement.

Het aangegeven risiconiveau is geen garantie en kan in de loop van de tijd veranderen. Het gaat er ook van uit dat u het product 3 jaar bijhoudt. Het risico kan aanzienlijk anders zijn als u het product in een vroeg stadium verkoopt en u kunt een lager rendement krijgen.

Belangrijkste risico's

 • Renterisico. Een renteverhoging kan de waarde van de obligaties in de portefeuille doen dalen.
 • Kredietrisico. Het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet kan nakomen. Als de kredietwaardigheid van de emittent slechter wordt, kan de waarde van de obligaties of de afgeleide producten gelinkt aan deze emittent dalen.
 • Tegenpartijrisico. Het compartiment kan verliezen lijden in geval van faling van een tegenpartij die niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, en dit vooral bij afgeleide producten die OTC (Over The Counter) worden verhandeld.
 • Muntrisico. Onzekerheid omtrent de evolutie van de wisselkoers van de aangehouden munten op korte en middellange termijn.
 • Impact van de financieel-technische risico’s. Het gebruik van complexe producten zoals afgeleide contracten kan leiden tot grotere schommelingen van de effecten van het compartiment.
 • Risico’s verbonden aan beleggen in CoCo’s. Het universum van CoCo’s (Contingent Convertibles) is blootgesteld aan het risico verliezen te moeten slikken, aan schommelingen van de marktwaarde, aan het risico van een trigger, aan het risico van het omzetten naar aandelen enz.
 • Liquiditeitsrisico. Het compartiment belegt in markten die een daling van de liquiditeit kunnen ondergaan. Dergelijke marktomstandigheden kunnen een impact hebben op de prijzen waartegen de beheerder effecten kan aan- of verkopen.
 • Discretionair beheersrisico. Gezien de beleggingsstrategie gebaseerd is op onze vooruitzichten inzake de financiële markten, bestaat het risico dat het compartiment niet altijd belegd is in de best presterende markten.
 • Operationeel risico. Het risico op fouten of vergissingen door de verschillende personen betrokken bij het beheer, de waardering en/of het bewaren van de activa van het compartiment.

KENMERKEN

Details

 • Naam: PCFS – Pure Fixed Income Opportunities - RD
 • Classificatie: Obligaties wereldwijd flexibel
 • ISIN-code: LU1453404979
 • Bloomberg Ticker: PUREFRD LX Equity
 • Type financieel product : Instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE)
 • Rechtsvorm: Compartiment van de BEVEK "PCFS" naar Luxemburgs recht
 • Lanceringsdatum: 08/10/2020
 • NIW bij de lancering: €100
 • Valuta: EUR
 • Benchmark: Geen
 • Type deelbewijs : Distributie
 • Looptijd: Onbeperkte duur
 • Aanbevolen minimale beleggingsperiode: min. 3 jaar
 • Type belegger: Particuliere beleggers, natuurlijke en rechtspersonen
 • Beheersmaatschappij: Pure Capital S.A., een beheermaatschappij naar Luxemburgs recht
 • Revisor: PwC Luxembourg
 • Publicatie van de NIW: Website, Bloomberg, Morningstar, Beama.be

Kosten

 • Beheerskosten en andere administratieve of exploitatiekosten: (waarvan beheerskosten: max. 0.60%): 1.17%
 • Transactiekosten: 0,11%
 • Prestatievergoedingen: 10% met een High Water Mark
 • Instapkosten: Max. 3%, naar keuze van de distributeur
 • Terugkoopkosten : 0%

Inschrijvingen/terugkopen

 • Minimum beleggingsbedrag: €100
 • Cut-off : 10.00 (CET)
 • Waarderingsfrequentie: Dagelijkse NIW
 • Betalingsdatum: max. D+3
 • Transferagent / Bewaarder: CACEIS Investor Services Bank S.A.
 • Swing pricing van toepassing: Neen

LEXICON

Vaste rente. Een vaste rente berekend op de waarde van het financiële instrument, die niet verandert gedurende de looptijd van het product.

Vlottende rente. Een rentevoet berekend op de waarde van het financiële instrument, die tijdens de looptijd van het product periodiek kan variëren (in tegenstelling tot een vaste rentevoet).

Converteerbare obligatie. Een schuldbewijs van een vastrentende onderneming dat interesten uitbetaalt, maar dat kan worden omgezet in een vooraf bepaald aantal gewone aandelen of aandelen.

Converteerbare voorwaardelijke obligaties. Een schuldbewijs van een vastrentende onderneming dat rentebetalingen oplevert, maar dat kan worden omgezet in een vooraf bepaald aantal gewone aandelen of kapitaalaandelen. Het specifieke van voorwaardelijk converteerbare obligaties is dat zij een specifieke uitoefenprijs hebben, die bij overschrijding de obligatie kan omzetten in aandelen of deelbewijzen.

Swing Pricing. Een antiverwateringstechniek waarmee het compartiment de kosten van portefeuilleaanpassingen als gevolg van inschrijvings-/terugkoopverzoeken kan spreiden over de aandeelhouders wier orders hebben geleid tot de noodzaak om de portefeuille opnieuw in evenwicht te brengen. Het is een instrument voor liquiditeitsrisicobeheer dat ervoor moet zorgen dat de overblijvende aandeelhouders niet alle kosten (inclusief verwatering) dragen die worden veroorzaakt doordat de eerste aandeelhouders uit het compartiment stappen.

High Water Mark. Schuldbewijzen worden als ”High Yield" gedefinieerd als schuldbewijzen met een rating van BB+ of lager van de ratingbureaus. Aangezien het wanbetalingsrisico van een high yield obligatie hoger is dan dat van een investment grade obligatie, zouden deze obligaties, ceteris paribus, een hoger rendement moeten bieden.

  Disclaimer

  Dit is een commercieel bericht. Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het essentiële-informatiedocument (PRIIPS-KID) voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt. Deze zijn gratis verkrijgbaar op aanvraag bij Pure Capital S.A. (tel: +352 26 39 86) of op haar website www.purecapital.eu. De PRIIPS KID is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Het prospectus, het halfjaarverslag en het jaarverslag zijn beschikbaar in het Engels.

  De hierboven gepresenteerde informatie vormt geen beleggingsadvies en is bedoeld voor promotionele doeleinden. Het is noch een bindend contractueel document noch een wettelijk verplicht openbaarmakingsdocument, en volstaat niet voor het nemen van een beleggingsbeslissing.

  In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor toekomstige resultaten. De prestaties kunnen schommelen doorheen de tijd. Beleggingen zijn onderhevig aan marktschommelingen en het is mogelijk dat de belegger minder terugkrijgt dan hij heeft belegd. De blootstellingen, allocaties en beleggingen kunnen in de toekomst variëren als reactie op verschillende marktomstandigheden naar goeddunken van Pure Capital. Er kan geen garantie worden gegeven dat de beleggingsdoelstellingen zullen worden bereikt.

  De beheers- en bewaarkosten, evenals alle andere kosten die overeenkomstig het prospectus ten laste van het compartiment komen, worden opgenomen in de berekening van de netto-inventariswaarde en dus van de prestaties.

  De rekeninghouder kan een jaarlijks bewaarloon in rekening brengen. Dat verschilt van instelling tot instelling. Om dit te weten te komen, moet u erachter vragen.

  De fiscale behandeling van dit product hangt af van de toestand van de belegger. In België bijvoorbeeld kan de fiscale behandeling als volgt zijn:

  • Roerende voorheffing op meerwaarden (Reynderstaks): 30%
  • Taks op beursverrichtingen (TOB): geen bij instap, 1,32% bij uitstap alleen voor kapitalisatiedeelbewijzen, met een maximum van € 4.000

  Beleggers kunnen informatie over hun rechten vinden op https://www.purecapital.eu/legal.html. Een samenvatting is beschikbaar in het Engels en het Frans.

  Eventuele klachten of vorderingen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de maatschappelijke zetel van de vennootschap: Pure Capital S.A., 2 rue d'Arlon, L-8399 Windhof, Groothertogdom Luxemburg, ter attentie van de heer Thierry Léonard, Managing Partner. Indien de behandeling van deze klachten door de interne dienst de belegger niet tevreden stelt, kunnen zij voor België worden voorgelegd aan de Ombudsfin, Ombudsman Financiële Diensten, North Gate II, Koning Albert II-laan, nr. 8 bus 2, 1000 Brussel, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be schriftelijk of via het online klachtenformulier http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

  Pure Capital S.A. kan overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU besluiten de verhandeling van haar instellingen voor collectieve belegging stop te zetten.

  Gecontacteerd worden voor meer info
  Versturen

  Welk type belegger bent u ?

  Wat is uw woonplaats ?

  Wat is uw woonplaats ?